مطالب مرتبط با کلید واژه

مدیران پیشین کوی


۷. دکتر امید قندچی؛ هفتمین رئیس کوی دانشگاه (۱۳۵۴ تا مهر ۱۳۵۴)

  امید قندچی، استادیار گروه جراحی مرکز پزشکی رازی بود. در اوایل سال ۱۳۵۴ به ریاست کوی منصوب شد و در ۹ مهر ۱۳۵۴‬ از این سمت کناره گرفت. در دوره مسئولیت ایشان محدودیت‬‌های شدید برای فعالیت گروه‌های مبارز انقلابی ساکن در ...

۸. دکتر جهانگیر بهارمست؛ هشتمین رئیس کوی دانشگاه (۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵)

  جهانگیر بهارمست (تهران؛ ۱۳۰۱)، دانشیار تمام وقت دانشکده دامپزشکی بود. در ۹ مهر ‏۱۳۵۴‬ به ریاست کوی دانشگاه منصوب شد و در ۱۵ فروردین ۱۳۵۵ از این سمت کناره گرفت. در دوره مسئولیت ایشان به دلیل اوضاع سیاسی کشور در کوی دانشگاه ...

۹. دکتر سید مبین نبویان؛ تهمین رئیس کوی دانشگاه (۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶)

  سید مبین نبویان (بابل؛ فروردین ۱۳۱۷) استاد دانشکده علوم بود. در ۱۵ فروردین ۱۳۵۵ به سرپرستی کوی منصوب شد و ۲۶ دی ۱۳۵۶ از این سمت کناره گرفت. دردوران ریاست او، کوی دانشگاه به دلیل مبارزات دانشجویان شرایط سخت و شلوغی ...

۲۳. علیرضا نژاد صاحبی؛ بیست و سومین رئیس کوی دانشگاه (۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵)

  علیرضا نژاد صاحبی (خاش؛ ۱۳۳۵) دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد رشته زبان شناسی از دانشگاه تهران بود. در ۲۸ آذر ‏۱۳۸۳‬ به سمت مدیرکل خوابگاه‌های دانشگاه تهران منصوب شد و در ۲۶ اردیبهشت ‏۱۳۸۵‬ از این سمت کناره گرفت. خوابگاه فرهنگ ...

۲۵. دکتر حسین گلدانساز؛ بیست و پنجمین رئیس کوی دانشگاه (۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸)

  حسین گلدانساز (یزد؛ ۳۰ آذر ۱۳۳۹) دانش آموخته دوره دکتری دانشگاه لاوال کانادا و استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران بود. در ۱۶ بهمن ۱۳۸۶ به عنوان سرپرست خوابگاه‌های دانشگاه تهران منصوب شد و ۲۹ تیرماه ۱۳۸۷ از این سمت کناره گرفت.

۲۷. دکتر داریوش اسماعیلی؛ بیست و هفتمین رئیس کوی دانشگاه (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱)

  داریوش اسماعیلی (خرامه؛ ششم شهریور ۱۳۴۵) دانش آموخته دوره دکتری از دانشگاه تهران بود. در نهم آذر ماه ۱۳۸۸ به عنوان مدیر کل خوابگاهی دانشگاه تهران منصوب شد و در اول اردیبهشت سال ۱۳۹۱ از این سمت کناره گرفت. تغییر کاربری خوابگاه‌های ۱۹ -۱۸ ...