۱. دکتر احمد مستوفی؛ اولین رئیس کوی دانشگاه (۱۳۲۴ تا ۱۳۲۵)

 

احمد مستوفی (تهران؛ ۱۲۹۱ - ۲۸ بهمن ۱۳۷۲) دانش آموخته دوره دکترای جغرافیای طبیعی از دانشگاه سوربن پاریس و استاد دانشکده ادبیات بود. او در ۱۳۰۸ دوره متوسطه خود را به پایان رساند و در همین سال جزو صد نفری بود که برای تحصیل به اروپا شد.

در سال ۱۳۲۴ به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره کوی دانشگاه انتخاب شد و هم زمان نیز، ریاست کوی دانشگاه را برعهده گرفت. دکتر مستوفی اولین رئیس کوی دانشگاه تهران بود.


آخرین ویرایش۱۰ فروردین ۱۴۰۰