۳۰. دکتر محمد اسماعیلی؛ سی امین رئیس کوی دانشگاه (۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸)

 

محمد اسماعیلی (قائم شهر؛ ۱۵ آذر ۱۳۴۰) دانش آموخته رشته مهندسی شیمی از دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران بود.

در تیر ماه ۱۳۹۴ به مدیرکلی خوابگاه‌های دانشگاه تهران منصوب شد. و در اسفند سال ۱۳۹۸ از این سمت کناره گرفت. احیا و گسترش فضای سبز کوی دانشگاه در دوره مسئولیت ایشان صورت گرفت.


آخرین ویرایش۱۰ فروردین ۱۴۰۰