راهنمای تلفن کوی

آدرس پستی:

ایران - تهران - خیابان کارگرشمالی - روبروی خیابان پانزدهم - کوی دانشگاه تهران

 

کد پستی: ۱۴۳۹۹۵۱۱۵۴

دورنگار: ۸۸۰۱۲۰۲۴ (۲۱-۰۰۹۸)

پست الکترونیکی: kooy@ut.ac.ir

 

 

شماره تلفن‌های اداره کل خوابگاه‌های دانشگاه تهران

حوزه مدیرکل

سمت نام و خانوادگی پست الکترونیکی تلفن تماس
دفتر مدیرکل عباس محمودیان r.mahmoudian@ut.ac.ir 82095527
دفتر معاون اجرایی

حوزه معاونت دانشجویی

مسئول پذیرش مریم بهاروند   82095614
پذیرش برادران فرزانه شکری f.shokri@ut.ac.ir 82095612
مسئول خوابگاه‌های متاهلین علی شهبازی a.shahbazi@ut.ac.ir 88632765
پذیرش برادران مرضیه رخشانی rakhshani@ut.ac.ir 82095611
مسئول خوابگاه‌های سطح شهر حسین رجبی Mhrajabi@ut.ac.ir 66964077
پذیرش برادران (سطح شهر) اکبر معصومی masumi63@ut.ac.ir 66964077
پذیرش متاهلین زهرا مشهدی عباسی zahraabase61@ut.ac.ir 82095610
پذیرش خواهران زهرا یاری zyari1392i@ut.ac.ir 88013701
پیگیری خواهران سیده رقیه نقی زاده R.naghizadeh@ut.ac.ir 82095570
امور تغذیه بهمن نعمتی bahmannemeti@ut.ac.ir 82095829
امور تغذیه آرمین چهرمنوری   82095829
دفتر سرپرستی خواهران رقیه عبدی rooghayeh.abdi@ut.ac.ir 82095530

حوزه معاونت اجرایی

انفورماتیک شعله اعلائی alaie@ut.ac.ir 82095512-14
انفورماتیک یاسر ساور سفلی ysavar@ut.ac.ir 82095512-14
دفتر فنی عسگر دشتی Dashtiasgar@ut.ac.ir 88013085
امور قراردادها ستاره منیری smonire@ut.ac.ir 88013704
پشتیبانی ابراهیم قاسمی Ebrahimghasemi@ut.ac.ir 82095516
پشتیبانی امیرعلی حسنی hasani58@ut.ac.ir 82095515
امین اموال کاظم توکلی kazem-tavakkoli@ut.ac.ir 82095664
دفتر اموال امین اله‌وردی‌زاده Allahverdi.a@ut.ac.ir 82095663
دبیرخانه، امور اداری و رفاهی طلائی پایدار t.paydar@ut.ac.ir 82095525
رئیس حسابداری عبداله سلطان محمدی a-soltan@ut.ac.ir 82095706
حسابداری الهام شاپوری el_shapouri@ut.ac.ir 82095520
حسابداری مریم غیاثی فر mghiasi@ut.ac.ir 82095518
حسابداری ملیحه شالباف   82095517

حوزه معاونت فرهنگی

روابط عمومی

صابر میرزائی

Mirzaeisaber1343@gmail.com 82095700
امور فرهنگی برادران محب علی خزائی khazaei.m.a@ut.ac.ir 82095508
امور فرهنگی خواهران کبری حسینی   82095536
کتابخانه برادران محب علی خزائی khazaei.m.a@ut.ac.ir 82095508
کتابخانه خواهران کبری حسینی   82095536
تربیت بدنی برادران رضا آزاد r-azad@ut.ac.ir 82095540
تربیت بدنی خواهران مریم منصوری m-mansouri88@ut.ac.ir 82095529

آخرین ویرایش۲۹ فروردین ۱۴۰۱