راهنمای تلفن کوی

آدرس پستی:

ایران - تهران - خیابان کارگرشمالی - روبروی خیابان پانزدهم - کوی دانشگاه تهران

 

کد پستی: ۱۴۳۹۹۵۱۱۵۴

دورنگار: ۸۸۰۱۲۰۲۴ (۲۱-۰۰۹۸)

پست الکترونیکی: kooy@ut.ac.ir

 

 

شماره تلفن‌های اداره کل خوابگاه‌های دانشگاه تهران

حوزه مدیرکل

سمت نام و خانوادگی پست الکترونیکی تلفن تماس
دفتر مدیرکل عباس محمودیان r.mahmoudian@ut.ac.ir

۸۲۰۹۵۵۲۷

دفتر معاون اجرایی

حوزه معاونت دانشجویی

دفتر معاون دانشجویی فرزانه شکری f.shokri@ut.ac.ir ۸۲۰۹۵۵۰۵
مسئول پذیرش مریم بهاروند   ۸۲۰۹۵۵۰۰
مسئول خوابگاه‌های متاهلین علی شهبازی a.shahbazi@ut.ac.ir ۸۲۰۹۵۵۰۳
پذیرش متاهلین سمیه آذرحق azarhagh@ut.ac.ir ۸۲۰۹۵۵۰۳
پذیرش برادران مرضیه رخشانی rakhshani@ut.ac.ir ۸۲۰۹۵۵۰۰
پذیرش برادران سعیده خرم saeede.khorram@ut.ac.ir ۸۲۰۹۵۵۰۰
مسئول خوابگاه‌های سطح شهر حسین رجبی

Mhrajabi@ut.ac.ir

۶۶۹۶۴۰۷۷
پذیرش برادران (سطح شهر) اکبر معصومی masumi63@ut.ac.ir ۸۸۹۶۹۷۴۱
پذیرش خواهران زهرا مشهدی عباسی zahraabase61@ut.ac.ir ۸۲۰۹۵۵۳۳
پذیرش خواهران زهرا یاری zyari1392i@ut.ac.ir ۸۲۰۹۵۵۳۳
پیگیری خواهران سیده رقیه نقی زاده R.naghizadeh@ut.ac.ir ۸۲۰۹۵۵۷۰
امور تغذیه بهمن نعمتی bahmannemeti@ut.ac.ir ۸۲۰۹۵۸۲۹
امور تغذیه آرمین چهرمنوری   ۸۲۰۹۵۸۲۹
دفتر سرپرستی خواهران رقیه عبدی rooghayeh.abdi@ut.ac.ir ۸۲۰۹۵۵۳۰

حوزه معاونت اجرایی

انفورماتیک امیر فربد انصاری af.ansari@ut.ac.ir

۸۲۰۹۵۵۱۲-۱۴

انفورماتیک شعله اعلائی alaiee@ut.ac.ir

۸۲۰۹۵۵۱۲-۱۴

انفورماتیک یاسر ساور سفلی ysavar@ut.ac.ir

۸۲۰۹۵۵۱۲-۱۴

دفتر فنی عسگر دشتی

Dashtiasgar@ut.ac.ir

۸۲۰۹۵۵۱۶
امور قراردادها ستاره منیری smonire@ut.ac.ir ۸۲۰۹۵۵۲۱
پشتیبانی ابراهیم قاسمی Ebrahimghasemi@ut.ac.ir ۸۲۰۹۵۵۰۴
پشتیبانی مهدی بلالی m.balali@ut.ac.ir ۸۲۰۹۵۵۰۶
پشتیبانی امیرعلی حسنی hasani58@ut.ac.ir ۸۲۰۹۵۷۰۰
امین اموال کاظم توکلی kazem-tavakkoli@ut.ac.ir ۸۲۰۹۵۶۶۳
دبیرخانه، امور اداری و رفاهی طلائی پایدار t.paydar@ut.ac.ir ۸۲۰۹۵۵۲۵
رئیس حسابداری عبداله سلطان محمدی a-soltan@ut.ac.ir ۸۲۰۹۵۷۰۶
حسابداری الهام شاپوری el_shapouri@ut.ac.ir ۸۲۰۹۵۵۲۰
حسابداری مریم غیاثی فر mghiasi@ut.ac.ir ۸۲۰۹۵۵۱۸
حسابداری ملیحه شالباف   ۸۲۰۹۵۵۱۷

حوزه معاونت فرهنگی

امور فرهنگی خواهران کبری حسینی   ۸۲۰۹۵۵۳۶
امور فرهنگی برادران محب علی خزائی khazaei.m.a@ut.ac.ir ۸۲۰۹۵۵۰۸
روابط عمومی عباس عبدالمحمدی abdolmohamadi92@ut.ac.ir ۸۲۰۹۵۷۰۰
تربیت بدنی برادران رضا آزاد r-azad@ut.ac.ir ۸۲۰۹۵۵۰۷
تربیت بدنی خواهران مریم منصوری m-mansouri88@ut.ac.ir ۸۲۰۹۵۵۲۹

آخرین ویرایش۰۶ مهر ۱۴۰۰