۲۲. دکتر ناصر مطیعی؛ بیست و دومین رئیس کوی دانشگاه (۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳)

 

ناصر مطیعی (قم؛ ۴ فروردین ۱۳۴۱) عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران بود.

در فروردین ۱۳۸۲ به ریاست کوی منصوب شد و در آذر ۱۳۸۳ از این سمت کناره گرفت.


آخرین ویرایش۱۰ فروردین ۱۴۰۰