۱۲. محمدحسین مرندی؛ دوازدهمین رئیس کوی دانشگاه (۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹)

 

محمد حسین مرندی (تهران ۱۳۱۶) دانش آموخته رشته زبان وادبیات فارسی دانشگاه تهران و کارمند این دانشگاه بود.

او اولین سرپرست کوی دانشگاه بعد از انقلاب اسلامی است. در ۱۰ خرداد ۱۳۵۸ به ریاست کوی منصوب شد و ۱۰ مهر ۱۳۵۹ از این سمت کناره گرفت. انتصاب او به ریاست کوی دانشگاه به پیشنهاد و اصرار دانشجویان بود.

در دوران مسئولیت او، در کوی دانشگاه بی‌انضباطی شدید وناامنی حاکم بود. بعضی از گروه‌های سیاسی خصوصاً طرفداران حزب توده نیز با توسل به زور بعضی از ساختمان‌های خوابگاه‌ها را به منظور سکونت و هماهنگی نیروها و طرفداران حزب، به خود اختصاص داده بودند.


آخرین ویرایش۱۰ فروردین ۱۴۰۰