۹. دکتر سید مبین نبویان؛ تهمین رئیس کوی دانشگاه (۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶)

 

سید مبین نبویان (بابل؛ فروردین ۱۳۱۷) استاد دانشکده علوم بود.

در ۱۵ فروردین ۱۳۵۵ به سرپرستی کوی منصوب شد و ۲۶ دی ۱۳۵۶ از این سمت کناره گرفت. دردوران ریاست او، کوی دانشگاه به دلیل مبارزات دانشجویان شرایط سخت و شلوغی داشت.


آخرین ویرایش۱۰ فروردین ۱۴۰۰