۵. دکتر مختار تبریزی؛ پنجمین رئیس کوی دانشگاه (۱۳۵۱ تا ۱۳۵۲)

 

مختار تبریزی (اردبیل؛ ۱۳۰۱- ۱۳۹۱) دانشیار دانشکده علوم بود.

در ۷ اردیبهشت ۱۳۵۱ به ریاست کوی دانشگاه منصوب شد و در ۲۶ شهریور ۱۳۵۲ از این سمت کناره گرفت.


آخرین ویرایش۱۰ فروردین ۱۴۰۰