اطلاعیه ها - آرشیو

مسابقه ادبی دهه کرامت

مسابقه ادبی دهه کرامت

امور فرهنگی اداره کل خوابگاه ها با توجه به شرایط موجود و به منظور ایجاد ارتباط بیشتر با دانشجویان وارتقا سطح مشارکت و نشاط جمعی وهمچنین کشف و بهره مندی از توانایی های دانشجویان، در ...