اطلاعیه ها - آرشیو

اعلام همکاری دانشجویی

اعلام همکاری دانشجویی

اداره کل خوابگاه های دانشگاه تهـران جهت تکمیل کادر اجرایی دانشجویی خود از میـان دانشجویان واجــد شـرایط تعـدادی عضـو فعـال را با عنـوان کاردانشجویی یا کار در قبال اسکان پذیرش می کند.