ساختمان ۲۲

در سال ۱۳۶۸ به مساحت ۶۲۰۰ مترمربع در ۴ طبقه با زیرزمین احداث گردید. این ساختمان در ضلع جنوب غربی کوی قرار گرفته است و این ساختمان دارای ۲۲۱ اتاق ۱۵ متری با ظرفیت ۴۴۲ نفر (اتاق‌های ۲ نفره) می‌باشد. سالن تلویزیون و ۲ سالن مطالعه در زیرزمین ساختمان ۲۲ قرار دارد. هر اتاق مجهز به یخچال، خط تلفن یکطرفه بوده و ساختمان به شبکه اینترنت بی‌سیم (وایرلس) متصل است.

 

 

 

 

 

ضلع جنوبی:

طبقه همکف:

اتاق‌ها شماره ۱ تا ۶ و ۷ تا ۱۲ قرار دارند که همه اتاق‌های آن رو به سایه هستند. در کنار اتاق ۱۲ یک درب ورود و خروج وجود دارد. آشپزخانه، حمام و سرویس های بهداشتی در ابتدا راهرو قرار دارد.

طبقه اول:

اتاق‌های شماره ۱۳ تا ۱۸، ۱۹ تا ۲۴، ۲۵ تا ۳۰، ۳۱ تا ۳۶، ۳۷ تا ۴۲ و ۴۳ تا ۴۸ قرار دارند که آشپزخانه در ابتدای راهرو و حمام و سرویس های بهداشتی در وسط راهرو قرار گرفته اند.

 

ضلع غربی:

طبقه همکف:

اتاق‌ها شماره ۴۹ تا ۶۲ قرار دارندکه ۵۹ تا ۶۲ و ۴۹ تا ۵۲ آفتاب‌گیر و ۵۶-۵۷- ۵۸و۵۳-۵۴- ۵۶ رو به سایه هستند.

طبقه اول:

اتاق‌ها شماره ۶۳ تا ۷۶ قرار دارند که اتاق‌های ۶۳ تا ۶۵ و ۷۴ تا ۷۶ رو به سایه و بقیه اتاق‌ها آفتاب‌گیر هستند.

طبقه دوم:

اتاق‌ها شماره ۷۷ تا ۹۰ قرار دارند که اتاق‌های ۷۷ تا ۷۹ و ۸۸ تا ۹۰ رو به سایه و بقیه اتاق‌ها آفتاب‌گیر هستند.

طبقه سوم:

اتاق‌ها شماره ۹۱ تا ۱۰۴ قرار دارند که اتاق‌های ۹۱ تا ۹۳ و ۱۰۱ تا ۱۰۴ رو به سایه و بقیه اتاق‌ها آفتاب‌گیر هستند.

در این ضلع ساختمان آشپزخانه در دو طرف راهرو، حمام و سرویس بهداشتی در وسط راهرو قرار دارد.

 

ضلع شمالی (وسط ساختمان):

طبقه همکف:

اتاق‌ها شماره ۱۰۵ تا ۱۱۰ قرار دارند که اتاق‌های ۱۰۵ تا ۱۰۷ آفتاب‌گیر و اتاق‌های ۱۰۸ تا ۱۱۰ رو به سایه هستند. در این طبقه آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی در انتها سالن قرار گرفته اند.

طبقه اول:

اتاق‌های شماره ۱۱۱ تا ۱۱۶ در این طبقه قرار دارند که اتاق‌های ۱۱۱ تا ۱۰۳ و ۱۱۳ تا ۱۱۶ آفتاب‌گیر و بقیه اتاق‌ها رو به سایه هستند.

طبقه دوم:

اتاق‌های شماره ۱۱۷ تا ۱۲۲ در این طبقه قراردارند که اتاق‌های ۱۱۷ تا ۱۱۹ آفتاب‌گیر و اتاق‌های ۱۲۰ تا ۱۲۲ رو به سایه هستند.

طبقه سوم:

اتاق‌های شماره ۱۲۳ تا ۱۲۸ قرار دارند که اتاق‌های ۱۲۳ تا ۱۲۵ آفتاب‌گیر و اتاق‌های ۱۲۶ تا ۱۲۸ رو به سایه هستند.
در این قسمت ساختمان آشپزخانه در ابتدای راهرو، حمام و سرویس بهداشتی در انتهای راهرو قرار دارد.
 

ضلع شمال شرقی:
زیرزمین:
اتاق‌های شماره ۱۲۹ تا ۱۴۰و ۱/۱۳۱و ۱/۱۳۷۱ قرار دارند که اتاق‌های ۱۲۹ تا ۱۳۴ آفتاب‌گیر و اتاق‌های ۱۳۵ تا ۱۴۰ رو به سایه هستند. در این قسمت ساختمان آشپزخانه در پاگرد و انتها راهرو قرار گرفته است، حمام و سرویس بهداشتی در وسط راهرو قرار دارند.
طبقه همکف:
اتاق‌های شماره ۱۴۱ تا ۱۴۶ قرار دارندکه اتاق‌های ۱۴۱ تا ۱۴۳ آفتاب‌گیر و اتاق‌های ۱۴۴ تا ۱۴۶ رو به سایه هستند. آشپزخانه در پاگرد، حمام و سرویس بهداشتی در انتها راهرو قرار دارند.
طبقه اول:
- اتاق‌های شماره ۱۴۷ تا ۱۵۷ و ۱/۱۴۸ و ۱/۱۵۴ قرار دارند که اتاق‌های ۱۴۷ تا ۱۵۱ رو به سایه و اتاق‌های ۱۵۲ تا ۱۵۷ آفتاب‌گیر هستند. در این طبقه آشپزخانه در ابتدا و انتها راهرو، حمام و سرویس بهداشتی در وسط راهرو قرار گرفته اند.
- اتاق‌های شماره ۱۵۸ تا ۱۶۳ قرار دارند که اتاق‌های ۱۵۸ تا ۱۶۰ آفتاب‌گیر و اتاق‌های ۱۶۱ تا ۱۶۳ رو به سایه هستند. در این طبقه آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی در ابتدایی راهرو قرار دارند.
طبقه دوم:
- اتاق‌های شماره ۱۶۴ تا ۱۷۵ و ۱/۱۶۷و ۱/۱۷۳ قرار دارند که اتاق‌های ۱۶۴ تا ۱۷۰ آفتاب‌گیر و اتاق‌های ۱۷۱ تا ۱۷۵ رو به سایه هستند. در این طبقه آشپزخانه در ابتدا و انتها راهرو و حمام و سرویس بهداشتی در وسط راهرو قرار دارند.
- اتاق‌های شماره ۱۷۶ تا ۱۸۱ قرار دارند که اتاق‌ها رو به سایه هستند. دراین طبقه آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی در ابتدای راهرو قرار گرفته اند.
طبقه سوم:
اتاق‌های شماره ۱۸۲ تا ۱۹۳و ۱/۱۸۴و ۱/۱۹۰ قرار دارند که اتاق‌های ۱۸۲ تا ۱۸۷ آفتاب‌گیر و اتاق‌های ۱۸۸ تا ۱۹۳ رو به سایه هستند. آشپزخانه در ابتدا و انتها راهرو، حمام و سرویس های بهداشتی در وسط راهرو قرار دارند.
طبقه چهارم:
- اتاق‌های شماره ۱۹۴ تا ۱۹۹ قرار دارند که اتاق‌های ۱۹۴ تا ۱۹۶ آفتاب‌گیر و اتاق‌های ۱۹۷ تا ۱۹۹ رو به سایه هستند. آشپزخانه، حمام و آشپزخانه در ابتدا راهرو قرار دارد.
- اتاق‌های شماره ۲۰۰ تا ۲۱۱و ۱/۲۰۲و ۱/۲۰۸ قرار دارند که اتاق‌های ۲۰۰ تا ۲۰۵ آفتاب‌گیر و از ۲۰۶ تا ۲۱۱ رو به سایه هستند. آشپزخانه در ابتدا و انتهای راهرو و سرویس های بهداشتی و حمام در وسط راهرو قرار گرفته اند.


آخرین ویرایش۲۰ آبان ۱۴۰۰