مطالب مرتبط با کلید واژه

بنیاد جمالزاده


افزایش ظرفیت خوابگاه ۲۵۰ نفره

افزایش ظرفیت خوابگاه ۲۵۰ نفره گالری

دکتر حبیبا معاون دانشجویی و رئیس سازمان خدمات دانشجویی دانشگاه تهران، در جلسه کمیته فنی ساخت خوابگاه ۲۵۰ نفره در روز یکشنبه ۹۹/۰۵/۱۹ در کوی دانشگاه تهران شرکت نمودند.

ادامه مطلب