دانشکدگان فارابی (قم)

دانشکدگان فارابی (قم) دارای سه خوابگاه برای برادران و دو خوابگاه برای خواهران است.

 

- خوابگاه پسرانه دانش: ۳۳۵۰ مترمربع، ۴ طبقه، ۶۴ اتاق با گنجایش ۳۰۰ نفر.

- خوابگاه پسرانه اندیشه: ۳۳۵۰ مترمربع، ۴ طبقه، ۶۴ اتاق با گنجایش ۳۰۰ نفر (جنب خوابگاه دانش).

- خوابگاه پسرانه حکمت (س): ۱۷۵۳ مترمربع، ۳ طبقه، ۳۷ اتاق با گنجایش ۲۰۰ نفر.

- خوابگاه خواهران- حضرت معصومه (س): ۳۷۵۰ مترمربع، ۳ طبقه، ۶۶ اتاق با گنجایش ۳۰۷ نفر.

- خوابگاه خواهران- حضرت زهرا (س): ۴۳۰۰ متر مربع، ۳ طبقه، ۷۵ اتاق با گنجایش ۳۷۰ نفر.

 

 

 

 

 

 


آخرین ویرایش۰۸ مهر ۱۴۰۰