دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی (کرج)

در دانشکدگان کشاورزی و منـابع طبیعی یک بـاب خوابگاه متاهلین، 4 باب خوابـگاه برادران و 4 باب خوابگاه خواهران وجود دارد. مدیریت مهمانسرای دانشجویـی نیز برعهده مدیریت کوی دانشجویان می باشد.


آخرین ویرایش۰۸ مهر ۱۴۰۰