ایستگاه سلامت پارک شهداء دانشجو

ایستگاه سلامت پارک شهداء دانشجو ، در نزدیکی درب اصلی و درکنار خوابگاه ۱۵- ۱۴ قرار دارد.

این پارک مجهز به وسایل ایستگاه سلامت می باشد و در نزدیکی این پارک دکه های تلفن کارتی برای رفاه دانشجویان قرار گرفته است.


آخرین ویرایش۰۴ فروردین ۱۴۰۰