ساختمان ۷۲

ساختمان ۷۲:

این ساختمان در سال ۱۳۷۵ با مساخت ۵۳۰۰ مترمربع در ۴ طبقه با ظرفیت ۴۹۵ نفر احداث شده است.

 

 

 

طبقه اول:

ضلع شرقی: در این قسمت اتاق‌های شماره ۱۱۲- ۱۱۴- ۱۱۶- ۱۱۸- ۱۲۱( رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۱۱۳- ۱۱۵- ۱۱۷- ۱۱۹- ۱۲۰ (آفتاب‌گیر) قرار دارند.

ضلع غربی: در این قسمت اتاق‌های شماره ۱۰۱- ۱۰۲- ۱۰۶- ۱۰۸- ۱۱۰ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۱۰۳- ۱۰۴- ۱۰۵- ۱۰۷- ۱۰۹- ۱۱۱ (آفتاب‌گیر) قرار دارند و اتاق تلویزیون با مساحت ۳۴ متر مربع در این طبقه می‌باشد.

در این طبقه سرویس‌های بهداشتی در انتهای هر دو راهرو، آشپزخانه در انتهای ضلع شرقی، دفتر سرپرستی در قسمت میانی قرار دارند. ظرفیت هر اتاق این طبقه، ۵ الی ۶ نفر است.

 

طبقه دوم:

ضلع شرقی: در این قسمت اتاق‌های شماره ۲۱۶- ۲۱۸- ۲۲۰- ۲۲۴- ۲۲۶ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۲۱۵- ۲۱۷- ۲۱۹ – ۲۲۱-۲۲۲ - ۲۲۳ - ۲۲۵ (آفتاب‌گیر) قرار دارند.

ضلع غربی: در این قسمت اتاق‌های شماره ۲۰۲-۲۰۴- ۲۰۶- ۲۰۸- ۲۱۰- ۲۱۲ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۲۰۱- ۲۰۳- ۲۰۵- ۲۰۷- ۲۰۹- ۲۱۱- ۲۱۳- ۲۱۴( آفتاب‌گیر) قرار دارند.

سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو واقع شده و ظرفیت هر اتاق در این طبقه، ۵ الی ۶ نفر می‌باشد.

 

طبقه سوم:

ضلع شرقی: در این قسمت اتاق‌های شماره ۳۱۶- ۳۱۸- ۳۲۰- ۳۲۴- ۳۲۶ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۳۱۵- ۳۱۷- ۳۱۹- ۳۲۱- ۳۲۲- ۳۲۳ - ۳۲۵ (آفتاب‌گیر) قرار دارند.

ضلع غربی: در این قسمت اتاق‌های شماره ۳۰۲- ۳۰۴- ۳۰۶- ۳۰۸- ۳۱۰- ۳۱۲ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۳۰۱- ۳۰۳- ۳۰۵ – ۳۰۷- ۳۰۹- ۳۱۱- ۳۱۳- ۳۱۴ (آفتاب‌گیر) قرار دارند.

سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارند. ظرفیت هر اتاق در این طبقه، ۵ الی ۶ نفر می‌باشد.

 

طبقه چهارم:

ضلع شرقی: در این قسمت اتاق‌های شماره ۴۱۶- ۴۱۸- ۴۲۰- ۴۲۴- ۴۲۶ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۴۱۵- ۴۱۷- ۴۱۹- ۴۲۱- ۴۲۲ - ۴۲۳ - ۴۲۵ (آفتاب‌گیر) قرار دارند.

ضلع غربی: در این قسمت اتاق‌های شماره ۴۰۲- ۴۰۴- ۴۰۶- ۴۰۸- ۴۱۰- ۴۱۲ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۴۰۱- ۴۰۳- ۴۰۵ – ۴۰۷- ۴۰۹- ۴۱۱- ۴۱۳- ۴۱۴ (آفتاب‌گیر) قرار دارند.

سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارد. ظرفیت هر اتاق در این طبقه، ۵ نفر است.


زیر زمین:

دو مجموعه حمام در ضلع غربی و شرقی زیر زمین قرار دارند و همچنین در ضلع شرقی سالن مطالعه با مساحت ۹۸ متر مربع، موتور خانه و در ضلع غربی سالن بدنسازی با مساحت ۳۷۵ متر مربع و اتاق تمرین تنیس با مساحت ۶۶ متر مربع در زیرزمین قرار گرفته اند.


آخرین ویرایش۰۱ مهر ۱۴۰۰