سرویس ایاب و ذهاب

سرویس ایاب و ذهاب برای آمد و شد دانشجویان از دانشگاه به خوابگاه مهیا است. این سرویس از مجتمع شهید چمران خواهران حرکت می کنند و از مجتمع تا درب شرقی پردیس مرکزی ایستگاه های مشخص دارد. فاصله زمانی هر سرویس حدود ۱۰ دقیقه می باشد.


آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۳۹۷