مدیرکل

دکتر هادی غفوریان یاور پناه

رزومه‌‌‌

 

پست الکترونیکی ghafoorian@ut.ac.ir

شرح وظایف

 • نظارت بر حسن اجرای امور دانشجویی، فرهنگی، اداری و مالی و عمرانی خوابگاه‌ها
 • تعیین خط مشی اجرایی اداره کل در قالب سیاست‌های کلی دانشگاه
 • ایجاد هماهنگی بین واحدی‌های مختلف در خوابگاه‌ها
 • نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات خوابگاهی
 • پیشنهاد نصب و عزل معاونین اداره کل به معاونت دانشجویی – فرهنگی دانشگاه
 • نصب و عزل رؤسای ادارات و مسئولین واحدهای اداره کل
 • هماهنگی جلب مشارکت‌های مردمی و نهادهای فرا سازمانی به منظور جذب اعتبارات و امکانات موردنیاز خوابگاه‌ها
 • انجام هماهنگی‌های لازم با سایر واحدهای سازمانی دانشگاه برای ارتقای خدمات کیفی و کمی خوابگاه‌ها
 • انجام مأموریت‌های محوله بنا به تشخیص ریاست و معاونت دانشجویی – فرهنگی دانشگاه
 • شرکت در شورای مدیران حوزه معاونت دانشجویی – فرهنگی و شورای معاونین دانشجویی – فرهنگی پردیس‌ها / دانشکده‌ها به عنوان نماینده اداره کل خوابگاه‌ها
 • ارائه گزارش‌های سالیانه به ریاست دانشگاه و معاونت دانشجویی – فرهنگی دانشگاه

واحدهای تابعه


آخرین ویرایش۱۷ شهریور ۱۳۹۹