مدیرکل

آقای دکتر محمد اسماعیلی
فارغ التحصیل دکترای مهندسی شیمی از دانشگاه تهران
هیات علمی دانشگاه تهران با سابقه تدریس در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

سوابق تحقیقاتی:

 • ارایه مقالات علمی و پژوهشی در کنفرانسهای داخلی و بین المللی و در مجلات معتبر داخلی و خارجی
 • راهنمایی پایان نامه و رساله کارشناسی ارشد ودکتری

سوابق اجرایی:

 • مدیر کل امور عمومی دانشگاه
 • رییس پردیس سه دانشکده فنی دانشگاه
 • مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • معاون اجرایی مرکز پژوهشی علوم و فناوری نانو دانشگاه
 • مدیر کل امور دانشجویی

تلفن تماس: ۸۸۰۱۳۰۹۸

پست الکترونیکی esmaili[AT]ut.ac.ir

شرح وظایف

 • نظارت بر حسن اجرای امور دانشجویی، فرهنگی، اداری و مالی و عمرانی خوابگاهها
 • ایجاد هماهنگی بین واحدی های مختلف در خوابگاهها
 • نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات خوابگاهی
 • تعیین خط مشی اجرایی اداره کل در قالب سیاست های کلی دانشگاه
 • پیشنهاد نصب و عزل معاونین اداره کل به معاونت دانشجویی – فرهنگی دانشگاه
 • نصب و عزل روسای ادارات و مسئولین واحدهای اداره کل
 • ایجاد هماهنگی به منظور جلب مشارکت های مردمی و نهادهای فراسازمانی به منظور جذب اعتبارات و امکانات موردنیاز خوابگاهها
 • انجام هماهنگی های لازم با سایر واحدهای سازمانی دانشگاه برای ارتقای خدمات کیفی و کمی خوابگاهها
 • انجام ماموریت های محوله بنا به تشخیص ریاست و معاونت دانشجویی – فرهنگی دانشگاه
 • شرکت در شورای مدیران حوزه معاونت دانشجویی – فرهنگی و شورای معاونین دانشجویی – فرهنگی پردیس ها / دانشکده ها به عنوان نماینده اداره کل خوابگاهها
 • ارائه گزارش های سالیانه به ریاست دانشگاه و معاونت دانشجویی – فرهنگی دانشگاه

واحد های تابعه


آخرین ویرایش۱۱ دی ۱۳۹۷