پیگیری پیام ها

دانشجویان محترم می توانند مشکلات و سوالات خود را در این فرم الکترونیکی مطرح بفرمایند.

فرم درخواست راهنمایی
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • شماره دانشجویی*
  2
 • آدرس پست الکترونیکی*آدرس صحیح ایمیل
  3
 • رشته تحصیلی*
  4
 • مقطع تحصیلی*
  5
 • سوال یا مشکل خود را مطرح بفرمایید*توضیح بیشتر
  6