فرم ثبت نام ویژه برنامه یار و یاور (۲)

(ویژه زوج‌های دانشجوی ساکن خوابگاه‌های متأهلین)
 • 0
 • مشخصات فردی و ارتباطی دانشجو
  1
 • نام و نام خانوادگی :*نام کامل
  2
 • شماره دانشجویی :*
  3
 • ایمیل :*آدرس صحیح ایمیل
  4
 • شماره تلفن همراه :*
  5
 • تصویر پرسنلی دانشجو :* آپلود
   6
  • نام خوابگاه محل اسکان :*
   7
  • نام تیم :*
   8
  • مشخصات فردی همسر
   9
  • نام و نام خانوادگی همسر :*نام کامل
   10
  • شماره دانشجویی همسر :*
   11
  • کد ملی هسمر :*
   12
  • تعداد فرزندان :*
   13
  • تصویر پرسنلی همسر دانشجو :* آپلود
    14