دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

در طبقه اول ساختمان فاطمیه ۲ قرار دارد. این دفتر زیر نظر دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه تهران؛ با مسئولیت سرکار خانم فاخری و همکاری دانشجویان اداره می‌گردد.


آخرین ویرایش۲۶ شهریور ۱۴۰۰