مجتمع کوی دانشگاه

مجتمع کوی برادران:
این مجتمع در خیابان کارگر شمالی، روبروی خیابان پانزدهم واقع و دارای ۲ درب می باشد، که درب اصلی آن در خیابان کارگر شمالی و یک درب نیز در غرب مجتمع (شهرآرا) می باشد. مجتمع کوی برادران هم اکنون دارای ۱۲ خوابگاه برای برادران (ساختمان ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۱۴- ۱۵، ۱۶- ۱۷، ۲۲، جمال زاده، امام علی (ع)، رسولیان، مصلی نژاد) و یک خوابگاه متاهلین () می باشد. ساختمان مدیریت امور خوابگاه ها در ضلع شمال شرقی و کمی بالاتر از فلکه کوی می باشد. این مجتمع به جزء خوابگاه ها، دارای سالن های ورزشی، سینما، رستوران دو، پارک، صنوف، سالن چندمنظوره شهید نوروزی، کتابخانه، سایت شهید مفتح و مجتمع مسکونی کارمندان خوابگاه ها و... می باشد.

ساختمان ۳:

در سال ۱۳۲۰ به مساحت ۱۰۶۰ مترمربع در ۲ طبقه احداث گردید. این ساختمان که در ضلع غربی کوی، روبروی ساختمان مدیریت قراردارد، دارای ۲۱ اتاق ۱۲ متری با ظرفیت ۴۲ نفر (اتاق های ۲ نفره) می باشد. هر اتاق مجهز به یخچال و خط تلفن یکطرفه بوده و ساختمان به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل است.

طبقه اول:
از ضلع شرقی به سمت ضلع غربی، اتاقهای شماره ۱۱ تا ۱۵ قرار دارد که همه آفتابگیر هستند. در ضلع غربی این طبقه ۳ حمام، سرویس بهداشتی و آشپزخانه قرار دارد.
طبقه دوم:
از ضلع شرقی به سمت ضلع غربی، اتاق های شماره ۱۸ تا ۳۳ قرار دارد و همه آنها آفتابگیر هستند. در ضلع غربی این طبقه ۳ حمام، سرویس بهداشتی و آشپزخانه وجود دارد و سالن تلویزیون در ابتدای ضلع شرقی این طبقه قرار دارد.
 


 

ساختمان ۴:

در سال ۱۳۲۰ به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع در ۳ طبقه احداث گردید. این ساختمان در ضلع شرقی کوی، نزدیک ساختمان مدیریت قراردارد و طبقه اول آن مخصوص جانبازان می باشد. ساختمان۴ دارای ۳۶ اتاق ۱۶ متری با ظرفیت ۶۴ نفر (اتاقهای ۲نفره) برای مقطع دکترای می باشد. هر اتاق مجهز به یخچال و خط تلفن یکطرفه بوده و ساختمان به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل است. در قسمت ورودی این ساختمان دفتر بسیج دانشجویی واقع شده است.
طبقه اول:
این طبقه که جانبازان در آن سکونت دارند، از ضلع غربی به ضلع شرقی ساختمان، اتاق های شماره ۲ تا ۱۶ قرار دارندکه همه اتاق ها به جزء اتاق ۱۶ آفتابگیر هستند. در این طبقه آشپزخانه در ابتدای سالن و ۲ حمام و ۳ سرویس بهداشتی در وسط سالن، نمازخانه و سالن تلویزیون در ابتدای سالن قرار دارند.
طبقه دوم:
ازضلع شرقی به ضلع غربی ساختمان، اتاق های شماره ۲۴ تا ۴۰ و ۲۲، ۴۲ قرار دارد که اتاق های فرد آفتابگیر و اتاق های زوج رو به سایه هستند. در این طبقه آشپزخانه و ۳ حمام و سرویس بهداشتی در وسط سالن و اتاق تلویزیون، مطالعه و نمازخانه در ابتدای سالن قرار دارد.
طبقه سوم:
در ضلع شرقی ساختمان در این طبقه فقط دو اتاق ۴۶- ۴۷ وجود دارند که آفتابگیر هستند.
 


 

ساختمان ۵:
در سال ۱۳۸۴ به مساحت ۲۸۰۰ مترمربع در ۴ طبقه احداث گردید. این ساختمان دارای ۶۴ اتاق ۲۵ متری با ظرفیت ۱۹۲ نفر (اتاق های ۳ نفره) برای مقطع دکترای می باشد و در ضلع غربی کوی واقع است. هر طبقه دارای ۱۶ اتاق می باشد که در هر طرف آن ۴ سرویس بهداشتی و ۳ حمام و یک آشپزخانه می باشد. هر اتاق مجهز به یخچال و خط تلفن یکطرفه بوده و ساختمان به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل است. اتاق های با شماره فرد رو به سایه و اتاق های با شماره زوج آفتاب گیر هستند.
 

طبقه اول:
ضلع غربی: اتاق های شماره ۱۰۱- ۱۰۸
ضلع شرقی: اتاق های شماره ۱۰۹ - ۱۱۶
طبقه دوم:
ضلع غربی: اتاق های شماره ۲۰۱- ۲۰۸
ضلع شرقی: اتاق های شماره ۲۰۹ - ۲۱۶
اتاق تلویزیون در وسط این طبقه قرار دارد.
طبقه سوم:
ضلع غربی: اتاق های شماره ۳۰۱- ۳۰۸
ضلع شرقی: اتاق های شماره ۳۰۹ - ۳۱۶
طبقه چهارم:
ضلع غربی: اتاق های شماره ۴۰۱- ۴۰۸
ضلع شرقی: اتاق های شماره ۴۰۹- ۴۱۶
 


 

ساختمان ۶:
در سال ۱۳۳۷ به مساحت ۲۱۲۰ مترمربع در ۳ طبقه احداث گردید. این ساختمان در ضلع غربی کوی و نزدیک کتابخانه شهید مفتح قرار دارد. این ساختمان ۶ دارای ۵۲ اتاق ۱۸ متری با ظرفیت ۱۵۶ نفر (اتاق های ۳ نفره) می باشد. حمام و سرویس بهداشتی در وسط سالن و آشپزخانه در ابتدای سالن قرار دارد. در انتهای سالن (ضلع غربی) نیز سرویس های بهداشتی وجود دارد. هر اتاق مجهز به یخچال و خط تلفن یکطرفه بوده و ساختمان به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل است.

 


طبقه اول:
از ضلع شرقی به ضلع غربی ساختمان، اتاق های شماره ۱ تا ۱۴ قرار دارند که همه اتاق ها آفتابگیر هستند.
طبقه دوم:
ضلع شرقی به ضلع غربی ساختمان، اتاق های شماره ۱۵ تا ۳۳ قرار دارند که همه اتاق ها آفتابگیر هستند.
طبقه سوم:
از ضلع شرقی به ضلع غربی ساختمان، اتاق های شماره ۳۴ تا ۵۲ قرار دارند که همه اتاق ها آفتابگیر هستند.
 


ساختمان ۷:
در سال ۱۳۳۷ به مساحت ۲۲۰۰ مترمربع در ۳ طبقه احداث گردید. این ساختمان در ضلع شمال غربی کوی قرار دارد. این ساختمان دارای ۷۱ اتاق ۲۰ متری با ظرفیت ۲۱۳ نفر (اتاق های ۳ نفره) برای می باشد و هر اتاق مجهز به یخچال و خط تلفن یکطرفه بوده و ساختمان به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل است.

 


طبقه اول:
از ضلع شرقی به ضلع غربی ساختمان، اتاق های شماره ۱ تا ۲۱ قرار دارند که همه اتاق ها آفتابگیر هستند. در این طبقه حمام و سرویس بهداشتی و آشپزخانه در وسط سالن می باشد.
طبقه دوم:
از ضلع شرقی به ضلع غربی ساختمان، اتاق ها شماره ۲۲ تا ۴۶ قرار دارند که همه اتاق ها آفتابگیر هستند. در این طبقه آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی موجود است.
طبقه سوم:
از ضلع شرقی به ضلع غربی ساختمان، اتاق های شماره ۴۷ تا ۷۱ قرار دارند که همه اتاق ها آفتابگیر هستند. در این طبقه آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی موجود است.
 ساختمان ۱۵- ۱۴:
در سال ۱۳۵۵ به مساحت ۴۷۰۰ مترمربع در ۳ طبقه احداث گردید. این ساختمان در ضلع شرقی کوی و نزدیک درب اصلی قرار دارد و دارای ۱۱۹ اتاق ۲۰ متری با ظرفیت ۳۵۷ نفر (اتاق های ۳ نفره) می باشد. این ساختمان به دو قسمت ساختمان ۱۴ شرقی و ۱۵ غربی تقسیم می شود. اتاق های فرد رو به سایه و اتاقهای زوج آفتابگیر می باشند. در هر طبقه سرویس های بهداشتی و آشپزخانه در انتها سالن و ۱۲ حمام در زیرزمین این ساختمان قراردارد. هر اتاق مجهز به یخچال، خط تلفن یکطرفه بوده و ساختمان به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل است. دفتر شورای صنفی دانشجویان در طبقه همکف این ساختمان می باشد.

 


طبقه اول ۱۴ شرقی:
در این طبقه اتاق های شماره ۱ تا ۱۹ قرار دارند که اتاق های با شماره فرد رو به سایه و اتاق های با شماره زوج آفتابگیر هستند.
طبقه اول ۱۵ غربی:
در این طبقه، اتاق های شماره ۱ تا ۱۶ قرار دارند که اتاق های با شماره فرد رو به سایه و اتاق های با شماره زوج آفتابگیر هستند. سالن تلویزیون و مطالعه در وسط طبقه اول قرار دارد.
طبقه دوم ۱۴ شرقی:
در این طبقه، اتاق های شماره ۲۰ تا ۴۰ قرار دارند که اتاق های با شماره فرد رو به سایه و اتاق های با شماره زوج آفتابگیر هستند.
طبقه دوم ۱۵ غربی:
در این طبقه، اتاق های شماره ۱۷ تا ۳۷ قرار دارند که اتاق های با شماره فرد رو به سایه و اتاق های با شماره زوج آفتابگیر هستند.
طبقه سوم ۱۴ شرقی:
در این طبقه، اتاق های شماره ۴۱ تا ۶۱ قرار دارند که اتاق های با شماره فرد رو به سایه و اتاق های با شماره زوج آفتابگیر هستند.
طبقه سوم ۱۵ غربی:
در این طبقه، اتاق های شماره ۳۸ تا ۵۸ قرار دارند که اتاق های با شماره فرد رو به سایه و اتاق های با شماره زوج آفتابگیر هستند.
 


 

ساختمان ۱۷- ۱۶:
در سال ۱۳۵۵ به مساحت ۴۷۰۰ مترمربع در ۳ طبقه احداث گردید. این ساختمان در ضلع شرقی کوی و پایین تر از ساختمان ۱۴- ۱۵ قرار دارد و دارای ۱۱۹ اتاق با ظرفیت ۴۷۶ نفر (اتاق های۳ نفره) می باشد. این ساختمان به دو قسمت ساختمان ۱۶ شرقی و ۱۷ غربی تقسیم می می شود. اتاق های با شماره فرد رو به سایه و اتاق های با شماره زوج آفتاب گیر هستند. در هر طبقه سرویس های بهداشتی و آشپزخانه در انتها راهرو و ۱۲ حمام در زیرزمین این ساختمان قراردارد. هراتاق مجهز به یخچال، خط تلفن یکطرفه بوده و ساختمان به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل است.

 


طبقه اول ۱۶ شرقی:
در این طبقه، اتاق های شماره ۱ تا ۲۰ قرار دارند که اتاق های با شماره فرد رو به سایه و اتاق های با شماره زوج آفتاب گیر هستند.
طبقه اول ۱۷ غربی:
در این طبقه، اتاق های شماره ۱ تا ۲۰ قرار دارند که اتاق های با شماره فرد رو به سایه و اتاق های با شماره زوج آفتاب گیر هستند. سالن تلویزیون و مطالعه در وسط طبقه اول قرار دارد.
طبقه دوم ۱۶ شرقی:
در این طبقه، اتاق های شماره ۲۱ تا ۴۰ قرار دارند که اتاق های با شماره فرد رو به سایه و اتاق های با شماره زوج آفتاب گیر هستند.
طبقه دوم ۱۷ غربی:
در این طبقه، اتاق های شماره ۲۱ تا ۴۰ قرار دارند که اتاق های با شماره فرد رو به سایه و اتاق های با شماره زوج آفتاب گیر هستند.
طبقه سوم ۱۶ شرقی:
در این طبقه، اتاق های شماره ۴۱ تا ۶۰ قرار دارند که اتاق های با شماره فرد رو به سایه و اتاق های با شماره زوج آفتاب گیر هستند.
طبقه سوم ۱۷ غربی:
در این طبقه، اتاق های شماره ۴۱ تا ۶۰ قرار دارند که اتاق های با شماره فرد رو به سایه و اتاق های با شماره زوج آفتاب گیر هستند.
 ساختمان ۲۲:
در سال ۱۳۶۸ به مساحت ۶۲۰۰ مترمربع در ۴ طبقه با زیرزمین احداث گردید. این ساختمان در ضلع جنوب غربی کوی قرار گرفته است و این ساختمان دارای ۲۲۱ اتاق ۱۵ متری با ظرفیت ۴۴۲ نفر (اتاق های ۲ نفره) می باشد. سالن تلویزیون و ۲ سالن مطالعه در زیرزمین ساختمان ۲۲ قرار دارد. هر اتاق مجهز به یخچال، خط تلفن یکطرفه بوده و ساختمان به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل است.

 


ضلع جنوبی:
طبقه همکف:
اتاق ها شماره ۱ تا ۶ و ۷ تا ۱۲ قرار دارند که همه اتاق های آن رو به سایه هستند. در کنار اتاق ۱۲ یک درب ورود و خروج وجود دارد. آشپزخانه، حمام و سرویس های بهداشتی در ابتدا راهرو قرار دارد.
طبقه اول:
اتاق های شماره ۱۳ تا ۱۸، ۱۹ تا ۲۴، ۲۵ تا ۳۰، ۳۱ تا ۳۶، ۳۷ تا ۴۲ و ۴۳ تا ۴۸ قرار دارند که آشپزخانه در ابتدای راهرو و حمام و سرویس های بهداشتی در وسط راهرو قرار گرفته اند.
ضلع غربی:
طبقه همکف:
اتاق ها شماره ۴۹ تا ۶۲ قرار دارندکه ۵۹ تا ۶۲ و ۴۹ تا ۵۲ آفتابگیر و ۵۶-۵۷- ۵۸و۵۳-۵۴- ۵۶ رو به سایه هستند.
طبقه اول:
اتاق ها شماره ۶۳ تا ۷۶ قرار دارند که اتاق های ۶۳ تا ۶۵ و ۷۴ تا ۷۶ رو به سایه و بقیه اتاق ها آفتابگیر هستند.
طبقه دوم:
اتاق ها شماره ۷۷ تا ۹۰ قرار دارند که اتاق های ۷۷ تا ۷۹ و ۸۸ تا ۹۰ رو به سایه و بقیه اتاق ها آفتابگیر هستند.
طبقه سوم:
اتاق ها شماره ۹۱ تا ۱۰۴ قرار دارند که اتاق های ۹۱ تا ۹۳ و ۱۰۱ تا ۱۰۴ رو به سایه و بقیه اتاق ها آفتابگیر هستند.
در این ضلع ساختمان آشپزخانه در دو طرف راهرو، حمام و سرویس بهداشتی در وسط راهرو قرار دارد.
ضلع شمالی (وسط ساختمان):
طبقه همکف:
اتاق ها شماره ۱۰۵ تا ۱۱۰ قرار دارند که اتاق های ۱۰۵ تا ۱۰۷ آفتابگیر و اتاق های ۱۰۸ تا ۱۱۰ رو به سایه هستند. در این طبقه آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی در انتها سالن قرار گرفته اند.
طبقه اول:
اتاق های شماره ۱۱۱ تا ۱۱۶ در این طبقه قرار دارند که اتاق های ۱۱۱ تا ۱۰۳ و ۱۱۳ تا ۱۱۶ آفتابگیر و بقیه اتاق ها رو به سایه هستند.
طبقه دوم:
اتاق های شماره ۱۱۷ تا ۱۲۲ در این طبقه قراردارند که اتاق های ۱۱۷ تا ۱۱۹ آفتابگیر و اتاق های ۱۲۰ تا ۱۲۲ رو به سایه هستند.
طبقه سوم:
اتاق های شماره ۱۲۳ تا ۱۲۸ قرار دارند که اتاق های ۱۲۳ تا ۱۲۵ آفتابگیر و اتاق های ۱۲۶ تا ۱۲۸ رو به سایه هستند.
در این قسمت ساختمان آشپزخانه در ابتدای راهرو، حمام و سرویس بهداشتی در انتهای راهرو قرار دارد.
ضلع شمال شرقی:
زیرزمین:
اتاق های شماره ۱۲۹ تا ۱۴۰و ۱/۱۳۱و ۱/۱۳۷۱ قرار دارند که اتاق های ۱۲۹ تا ۱۳۴ آفتابگیر و اتاق های ۱۳۵ تا ۱۴۰ رو به سایه هستند. در این قسمت ساختمان آشپزخانه در پاگرد و انتها راهرو قرار گرفته است، حمام و سرویس بهداشتی در وسط راهرو قرار دارند.
طبقه همکف:
اتاق های شماره ۱۴۱ تا ۱۴۶ قرار دارندکه اتاق های ۱۴۱ تا ۱۴۳ آفتابگیر و اتاق های ۱۴۴ تا ۱۴۶ رو به سایه هستند. آشپزخانه در پاگرد، حمام و سرویس بهداشتی در انتها راهرو قرار دارند.
طبقه اول:
- اتاق های شماره ۱۴۷ تا ۱۵۷ و ۱/۱۴۸ و ۱/۱۵۴ قرار دارند که اتاق های ۱۴۷ تا ۱۵۱ رو به سایه و اتاق های ۱۵۲ تا ۱۵۷ آفتابگیر هستند. در این طبقه آشپزخانه در ابتدا و انتها راهرو، حمام و سرویس بهداشتی در وسط راهرو قرار گرفته اند.
- اتاقهای شماره ۱۵۸ تا ۱۶۳ قرار دارند که اتاق های ۱۵۸ تا ۱۶۰ آفتابگیر و اتاق های ۱۶۱ تا ۱۶۳ رو به سایه هستند. در این طبقه آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی در ابتدایی راهرو قرار دارند.
طبقه دوم:
- اتاقهای شماره ۱۶۴ تا ۱۷۵ و ۱/۱۶۷و ۱/۱۷۳ قرار دارند که اتاقهای ۱۶۴ تا ۱۷۰ آفتابگیر و اتاق های ۱۷۱ تا ۱۷۵ رو به سایه هستند. در این طبقه آشپزخانه در ابتدا و انتها راهرو و حمام و سرویس بهداشتی در وسط راهرو قرار دارند.
- اتاقهای شماره ۱۷۶ تا ۱۸۱ قرار دارند که اتاقها رو به سایه هستند. دراین طبقه آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی در ابتدای راهرو قرار گرفته اند.
طبقه سوم:
اتاقهای شماره ۱۸۲ تا ۱۹۳و ۱/۱۸۴و ۱/۱۹۰ قرار دارند که اتاقهای ۱۸۲ تا ۱۸۷ آفتابگیر و اتاقهای ۱۸۸ تا ۱۹۳ رو به سایه هستند. آشپزخانه در ابتدا و انتها راهرو، حمام و سرویس های بهداشتی در وسط راهرو قرار دارند.
طبقه چهارم:
- اتاقهای شماره ۱۹۴ تا ۱۹۹ قرار دارند که اتاقهای ۱۹۴ تا ۱۹۶ آفتابگیر و اتاقهای ۱۹۷ تا ۱۹۹ رو به سایه هستند. آشپزخانه، حمام و آشپزخانه در ابتدا راهرو قرار دارد.
- اتاقهای شماره ۲۰۰ تا ۲۱۱و ۱/۲۰۲و ۱/۲۰۸ قرار دارند که اتاقهای ۲۰۰ تا ۲۰۵ آفتابگیر و از ۲۰۶ تا ۲۱۱ رو به سایه هستند. آشپزخانه در ابتدا و انتهای راهرو و سرویس های بهداشتی و حمام در وسط راهرو قرار گرفته اند.
 ساختمان امام علی (ع):
در سال ۱۳۸۷ با مساحت ۳۳۰۰ مترمربع در ۴ طبقه احداث گردید. این ساختمان در ضلع شمال غربی واقع است و دارای ۶۷ اتاق با ظرفیت ۲۶۲ نفر که اکثر اتاقهای ۴ نفره به جزء اتاقهای ۱۱۱- ۲۱۱- ۳۱۱ که ۲ نفره می باشند. هر اتاق مجهز به یخچال، خط تلفن یکطرفه بوده و ساختمان متصل به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) است. اتاقها با شماره فرد رو به سایه و اتاقها با شماره زوج آفتاب گیر است.
 

طبقه اول:
ضلع غربی: اتاق ای شماره ۱ تا ۹ قرار دارند که اتاقها با شماره فرد آفتابگیر و اتاقهای با شماره زوج رو به سایه هستند.
ضلع شرقی: اتاقهای شماره ۱۰ تا ۱۳ قرار دارند که همه اتاقها آفتابگیر هستند.
در این طبقه سرویس های بهداشتی و حمام در دو طرف راهرو و آشپزخانه در وسط راهرو قرار دارد. سالن مطالعه در این طبقه نزدیک درب ورودی ساختمان می باشد.
طبقه ۲:
ضلع غربی: اتاقهای شماره ۱۰۱ تا ۱۱۰ قرار دارند که اتاقهای با شماره فرد آفتابگیر و اتاقهای با شماره زوج رو به سایه است.
ضلع شرقی: اتاقهای شماره ۱۱۱ تا ۱۱۸ قرار دارند که اتاقهای فرد و اتاق ۱۱۸ آفتابگیر و بقیه اتاق ها رو به سایه هستند.
در هر دوطرف این طبقه سرویس بهداشتی و حمام وجود دارد و آشپزخانه در وسط طبقه می باشد.
طبقه ۳:
ضلع غربی: اتاقهای شماره ۲۰۱ تا ۲۱۰ قرار دارند که اتاقهای با شماره فرد آفتابگیر و اتاق های با شماره زوج رو به سایه است.
ضلع شرقی: اتاقهای شماره ۲۱۱ تا ۲۱۸ قرار دارند که اتاقهای فرد و اتاق ۲۱۸ آفتابگیر و بقیه اتاقها رو به سایه هستند. در هر دوطرف این طبقه سرویس بهداشتی و حمام وجود دارد و آشپزخانه در وسط طبقه می باشد.
طبقه ۴:
ضلع غربی: اتاقهای شماره ۳۰۱ تا ۳۱۰ قرار دارند که اتاقهای با شماره فرد آفتابگیر و اتاقهای با شماره زوج رو به سایه است.
ضلع شرقی: اتاقهای شماره ۳۱۱ تا ۳۱۸ قرار دارند که اتاقهای فرد و اتاق ۳۱۸ آفتابگیر و بقیه اتاقها رو به سایه هستند.
در هر دوطرف این طبقه سرویس بهداشتی و حمام وجود دارد و آشپزخانه در وسط طبقه می باشد.
 ساختمان جمالزاده:
در سال ۱۳۸۴ به مساحت ۳۲۳۴ مترمربع در ۴ طبقه احداث گردید. این ساختمان در ضلع غربی و روبروی ساختمان مدیریت قرار دارد و دارای ۷۶ اتاق با ظرفیت ۲۲۴ نفر (اتاقهای ۲، ۳ و ۴ نفره) می باشد. در هر طبقه ۱۰ سوئیت دارد، در ضلع شرقی سوئیت ۱- ۵ و ضلع غربی سوئیت ۶- ۱۰ قرار دارد. در هر سوئیت دو اتاق، یک اجاق گاز و یک یخچال وجود دارد. در هر طرف طبقات ۳ سرویس بهداشتی و یک حمام قرار دارد و در زیرزمین نیز ۹ حمام وجود دارد. سالن تلویزیون در وسط طبقه دوم و سالن مطالعه در طبقه سوم قرار دارد. اتاق ها مجهز به خط تلفن یکطرفه بوده و این خوابگاه متصل به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) می باشد. اتاق های دکترای ۲ نفره و۴ نفره و اتاق های ۲۰۵- ۲۱۵- ۳۰۵- ۳۱۵-۴۰۵- ۴۱۵ که ۳ نفره است.

 


طبقه اول:
ضلع شرقی:
اتاقهای شماره ۱۰۲- ۱۰۳- ۱۰۵- ۱۰۶- ۱۰۹- ۱۱۰( دکترای )،۱۰۱- ۱۰۴- ۱۰۷-۱۰۸( دکتری) قرار دارند که اتاقهای ۱۰۱ تا ۱۰۴ آفتابگیر و اتاق های ۱۰۵ تا ۱۱۰ رو به سایه است. در این طبقه سوئیت ۳ دارای یک اتاق (۱۰۵) است.
ضلع غربی:
اتاقهای شماره ۱۱۳- ۱۱۵- ۱۱۷- ۱۱۸ (دکترای)، ۱۱۱- ۱۱۲- ۱۱۴- ۱۱۶- ۱۱۹ (دکتری) قرار دارند که اتاقهای ۱۱۱ تا ۱۱۵ رو به سایه و ۱۱۶ تا ۱۱۹ آفتابگیر هستند.
طبقه دوم:
ضلع شرقی:
اتاقهای شماره ۲۰۱- ۲۰۴- ۲۰۶- ۲۰۸- ۲۰۹ (دکترای)، ۲۰۲- ۲۰۳- ۲۰۵-۲۰۷- ۲۱۰ (دکتری) قرار دارند که اتاقهای ۲۰۱ تا ۲۰۴ آفتابگیر و اتاق های ۲۰۵ تا ۲۱۰ رو به سایه است. در این طبقه سوئیت ۳ دارای یک اتاق (۲۰۵) است.
ضلع غربی:
اتاقهای شماره ۲۱۲- ۲۱۳- ۲۱۶- ۲۱۹ (دکترای)، ۲۱۱- ۲۱۴- ۲۱۵- ۲۱۷- ۲۱۸ (دکتری) قرار دارند که اتاقهای ۲۱۱ تا ۲۱۵ رو به سایه و ۲۱۶ تا ۲۱۹ آفتابگیر هستند. سالن تلویزیون در وسط طبقه دوم قرار دارد.
طبقه سوم:
ضلع شرقی:
اتاقهای شماره ۳۰۱- ۳۰۴- ۳۰۶- ۳۰۸- ۳۰۹ (دکترای)، ۳۰۲- ۳۰۳- ۳۰۵- ۳۰۷- ۳۱۰ (دکتری) قرار دارند که اتاقهای ۳۰۱ تا ۳۰۴ آفتابگیر و اتاق های ۳۰۵ تا ۳۱۰ رو به سایه است. در این طبقه سوئیت ۳ دارای یک اتاق (۳۰۵) است.
ضلع غربی:
اتاقهای شماره ۳۱۲- ۳۱۳- ۳۱۶- ۳۱۹ (دکترای)، ۳۱۱- ۳۱۴- ۳۱۵- ۳۱۷- ۳۱۸ (دکتری) قرار دارند که اتاقهای ۳۱۱ تا ۳۱۵ رو به سایه و ۳۱۶ تا ۳۱۹ آفتابگیر هستند. سالن مطالعه در طبقه سوم قرار دارد.
طبقه چهارم:
ضلع شرقی:
اتاقهای شماره ۴۰۱- ۴۰۴- ۴۰۶- ۴۰۸- ۴۰۹ (دکترای)، ۴۰۲- ۴۰۳- ۴۰۵- ۴۰۷- ۴۱۰ (دکتری) قرار دارند که اتاقهای ۴۰۱ تا ۴۰۴ آفتابگیر و اتاق های ۴۰۵ تا ۴۱۰ رو به سایه است. در این طبقه سوئیت ۳ دارای یک اتاق (۴۰۵) است.
ضلع غربی:
اتاقهای شماره ۴۱۲- ۴۱۳- ۴۱۶- ۴۱۹ (دکترای)، ۴۱۱- ۴۱۴- ۴۱۵- ۴۱۷- ۴۱۸ (دکتری) قرار دارند که اتاق های ۴۱۱ تا ۴۱۵ رو به سایه و ۴۱۶ تا ۴۱۹ آفتابگیر هستند.
 


 

ساختمان رسولیان:
در سال ۱۳۸۵ به مساحت ۴۲۰۰ مترمربع در۴ طبقه با زیرزمین احداث گردید. این ساختمان در ضلع غربی نزدیک فلکه کوی قرار دارد و دارای ۷۶ اتاق با ظرفیت ۱۸۸ نفر (اتاق های ۲ و ۳ نفره) می باشد. این خوابگاه به دو قسمت رسولیان شمالی (۱) و جنوبی (۲) تقسیم می شود که هر کدام ۱۳ سوئیت دارند و هر سوئیت ۲ یا ۳ اتاق دارد. آشپزخانه درداخل سوئیت و سرویس بهداشتی و حمام در وسط راهرو قرار دارد. سالن تلویزیون در هردو طرف شمالی و جنوبی در قسمت وسط زیرزمین قرار دارد. در نزدیک درب ورودی خوابگاه دفتر نهادرهبری و مرکز مشاوره کوی برادران قرار دارند. اتاق ها مجهز به یخچال، خط تلفن یکطرفه بوده و ساختمان متصل به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) می باشد.

 


رسولیان شمالی (۱):
طبقه زیرزمین:
اتاقهای شماره ۰۲ تا ۰۶ (دکترا و ۳ نفره) و اتاق ۰۱ (دکترا و ۲ نفره) قرار دارند که همه اتاق ها رو به سایه هستند. در این طبقه سالن تلویزیون در قسمت وسط قرار دارد.
طبقه همکف:
اتاقهای شماره ۱۶ تا ۱۹ (دکترا و ۳ نفره) قرار دارند که همه اتاق ها رو به سایه هستند.
طبقه اول:
اتاقهای شماره ۱۱۰ تا ۱۱۳ (دکترا و ۳ نفره) قرار دارند که همه اتاق ها رو به سایه هستند.
طبقه دوم:
اتاقهای شماره ۲۱۴ تا ۲۲۱ (دکترا و ۲ نفره) قرار دارند که همه اتاق ها رو به سایه هستند.
طبقه سوم:
اتاقهای شماره ۳۲۳ تا ۳۲۳ (دکترا و ۲ نفره) قرار دارند که همه اتاق ها رو به سایه هستند.
طبقه چهارم:
اتاقهای شماره ۴۳۵ تا ۴۴۰ و ۴۳۲ و ۴۳۳ (دکترا و ۲ نفره) قرار دارند که همه اتاق ها رو به سایه هستند.
رسولیان جنوبی (۲):
طبقه زیرزمین:
اتاقهای شماره ۰۲، ۰۳ (دکترا و ۳ نفره) و اتاق های ۰۵ و ۰۶ (دکترا و ۲ نفره) قرار دارند که همه اتاقها رو به سایه هستند. در این طبقه سالن تلویزیون در قسمت وسط قرار دارد.
طبقه همکف:
اتاقهای شماره ۱۶، ۱۷ و ۱۸ (دکترا و ۳ نفره) و اتاق شماره ۱۹ (دکترا و ۲ نفره) قرار دارند که ۱۶ - ۱۷ رو به سایه و ۱۸ - ۱۹ آفتابگیر است.
طبقه اول:
اتاقهای شماره ۱۱۰ تا ۱۱۳ (دکترا و ۳ نفره) قرار دارند که همه اتاق ها آفتابگیر هستند.
طبقه دوم:
اتاقهای شماره ۲۱۴ تا ۲۲۱ (دکترا و ۳ نفره) قرار دارند که اتاق ها ۲۱۵ تا ۲۲۰ آفتابگیر و اتاقهای ۲۱۴و ۲۲۱ رو به سایه هستند.
طبقه سوم:
اتاقهای شماره ۳۲۳ تا ۳۳۰ (دکترا و ۳ نفره) قرار دارند که اتاقهای ۳۲۴ تا ۳۲۹ آفتابگیر و اتاقهای ۳۲۳ و ۳۳۰ رو به سایه هستند.
طبقه چهارم:
اتاقهای شماره ۴۳۵ تا ۴۴۰ و ۴۳۲ و ۴۳۳ (دکترا و ۳ نفره) قرار دارند که اتاق های ۴۳۳ و ۴۳۵ تا ۴۳۹ آفتابگیر و اتاقهای ۴۳۲ و ۴۴۰ رو به سایه هستند.
 


ساختمان مصلی نژاد:
در سال ۱۳۸۵ با مساحت ۳۳۰۰ مترمربع در ۴ طبقه احداث گردید. این ساختمان در ضلع شمال غربی و بالاتر از ساختمان امام علی قرار دارد و دارای ۶۷ اتاق با ظرفیت ۲۶۲ نفر (اتاق های ۲و۴ نفره) می باشد. اتاق های ۱۱۱، ۲۱۱و ۳۱۱ که ۲ نفره و بقیه اتاق ها ۴ نفره هستند. طبقه اول دارای ۱۳ اتاق. طبقه ۲، ۳و ۴ هر کدام داری ۱۸ اتاق هر اتاق مجهز به یخچال، خط تلفن یکطرفه و خوابگاه متصل به شبکه وایرلس می باشد.

 


طبقه اول:
ضلع غربی:
اتاق های شماره ۱ تا ۹ قراردارند که اتاق های با شماره فرد آفتابگیر و اتاق های با شماره زوج رو به سایه است.
ضلع شرقی:
اتاق های ۱۰ تا ۱۳ قرار دارند که همه اتاق ها آفتابگیر است.
در این طبقه سرویس های بهداشتی و حمام در دوطرف راهرو و آشپزخانه در وسط راهرو قرار دارند و سالن مطالعه در طبقه اول نزدیک در ورودی ساختمان می باشد.
طبقه ۲:
ضلع غربی:
اتاق های شماره ۱۰۱ تا ۱۱۰ قرار دارند که اتاقهای با شماره فرد آفتابگیر و اتاق های با شماره زوج رو به سایه است.
ضلع شرقی:
اتاق های شماره ۱۱۱ تا ۱۱۸ قرار دارند که اتاق های با شماره فرد و اتاق ۱۱۸ آفتابگیر و بقیه اتاقها رو به سایه هستند.
در هر دو طرف این طبقه سرویس بهداشتی و حمام وجود دارد و آشپزخانه در وسط طبقه می باشد.
طبقه ۳:
ضلع غربی:
اتاقهای شماره ۲۰۱ تا ۲۱۰ قرار دارند که اتاقهای با شماره فرد آفتابگیر و اتاق های با شماره زوج رو به سایه است.
ضلع شرقی:
اتاقهای شماره ۲۱۱ تا ۲۱۸ قرار دارند که اتاقهای با شماره فرد و اتاق ۲۱۸ آفتابگیر و بقیه اتاقها رو به سایه هستند. در هر دو طرف این طبقه سرویس بهداشتی و حمام قرار دارند و آشپزخانه در وسط طبقه می باشد.
طبقه ۴:
ضلع غربی:
اتاقهای شماره ۳۰۱ تا ۳۱۰ قرار دارند که اتاقهای با شماره فرد آفتابگیر و اتاقهای با شماره زوج رو به سایه است.
ضلع شرقی:
اتاقهای شماره ۳۱۱ تا ۳۱۸ قرار دارند که اتاقهای با شماره فرد و اتاق ۳۱۸ آفتابگیر و بقیه اتاقها رو به سایه هستند.
در هر دو طرف این طبقه سرویس بهداشتی و حمام قرار دارند و آشپزخانه در وسط طبقه می باشد.
 

 
 

آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۳۹۷