فراخوان واگذاری غرفه در خوابگاه‌های دانشگاه تهران

فرم ثبت‌نام و درخواست غرفه:
 • 0
 • نام :*
  1
 • نام خانوادگی :*
  2
 • شماره دانشجویی :*
  3
 • نام خوابگاه سکونت شما :*
  4
 • نام ساختمان :*نام ساختمان و شماره اتاق
  5
 • شماره تلفن همراه :*
  6
 • نام استان :*
  7
 • نام غرفه :*
  8
 • محصولات :*
  9