ثبت‌نام مسابقات مینی فوتبال جام رمضان (ویژه دختران)

لازم به توضیح است اعضای یک تیم، لازم است از یک مجتمع خوابگاهی باشد.
(به طور مثال یا از کوی فاطمیه و یا همگی از کوی چمران باشند.)

فرم ثبت‌نام :
 • 0
 • پر کردن فیلدهای ستاره‌دار الزامی است.
  1
 • مشخصات سرگروه :
  2
 • نام و نام خانوادگی :*
  3
 • شماره دانشجویی :*
  4
 • نام خوابگاه محل سکونت :*
  5
 • شماره اتاق :*
  6
 • نام تیم ورزشی خود :*
  7
 • مشخصات هم‌تیمی‌ها :
  8
 • (نفر اول) نام و نام خانوادگی :*
  9
 • (نفر اول) شماره دانشجویی :*
  10
 • (نفر اول) مشخصات خوابگاه :*نام خوابگاه + شماره اتاق
  11
 • 12
 • (نفر دوم) نام و نام خانوادگی :*
  13
 • (نفر دوم) شماره دانشجویی :*
  14
 • (نفر دوم) مشخصات خوابگاه :*نام خوابگاه + شماره اتاق
  15
 • 16
 • (نفر سوم) نام و نام خانوادگی :*
  17
 • (نفر سوم) شماره دانشجویی :*
  18
 • (نفر سوم) مشخصات خوابگاه :*نام خوابگاه + شماره اتاق
  19
 • 20
 • (نفر چهارم) نام و نام خانوادگی :*
  21
 • (نفر چهارم) شماره دانشجویی :*
  22
 • (نفر چهارم) مشخصات خوابگاه :*نام خوابگاه + شماره اتاق
  23
 • 24
 • (نفر پنجم) نام و نام خانوادگی :*
  25
 • (نفر پنجم) شماره دانشجویی :*
  26
 • (نفر پنجم) مشخصات خوابگاه :*نام خوابگاه + شماره اتاق
  27
 • 28
 • (نفر ششم) نام و نام خانوادگی :*
  29
 • (نفر ششم) شماره دانشجویی :*
  30
 • (نفر ششم) مشخصات خوابگاه :*نام خوابگاه + شماره اتاق
  31
 • 32
 • (نفر هفتم) نام و نام خانوادگی :*
  33
 • (نفر هفتم) شماره دانشجویی :*
  34
 • (نفر هفتم) مشخصات خوابگاه :*نام خوابگاه + شماره اتاق
  35
 • 36
 • (نفر هشتم) نام و نام خانوادگی :*
  37
 • (نفر هشتم) شماره دانشجویی :*
  38
 • (نفر هشتم) مشخصات خوابگاه :*نام خوابگاه + شماره اتاق
  39
 • 40
 • (نفر نهم) نام و نام خانوادگی :*
  41
 • (نفر نهم) شماره دانشجویی :*
  42
 • (نفر نهم) مشخصات خوابگاه :*نام خوابگاه + شماره اتاق
  43
 • 44
 • (نفر دهم) نام و نام خانوادگی :*
  45
 • (نفر دهم) شماره دانشجویی :*
  46
 • (نفر دهم) مشخصات خوابگاه :*نام خوابگاه + شماره اتاق
  47