با سلام
احتراماً اينجانب با مشخصات ذيل تقاضاي ثبت نام در اردوی دانشجویی مشهد مقدس جهت ساکنین اداره کل خوابگاهها را دارم:
مشخصات فردی
نام :
نام خانوادگي :
جنسیت:

شماره دانشجویی:
کدملی:
اقامت خوابگاهی
ساکن خوابگاههای :
درج اتاق و ساختمان اسکان در خوابگاه:
اطلاعات تحصیلی
سال ورود:
دانشجوی ترم:
پردیس:
دانشکده:
گروه آموزشی:
مقطع تحصیلی:
رشته تحصیلی:
اطلاعات تماس
شماره تلفن همراه:
شماره ثابت تلفن منزل والدین:
شماره تماس اضطراری در هنگام فوری :
معرفی پیام گیرنده ( نام و نام خانوادگی / نسبت با دانشجو ):
سوابق
آیا سال قبل از تسهیلات سفر دانشجویی به مشهد مقدس استفاده کرده اید:

آدرس email :