…
    …
     تلفن تماس : …
    پست الکترونیکی : …
    صفحه خانگی : …
رئوس وظایف اداره خدمات فنی - پشتیبانی

شــرح وظایـف

اداره خدمات فنی و پشتیبانی

نگهداری دستگاه‌های سیستم تلفن و تعمیر گوشی

مخابرات

سرویس‌دهی به تمامی واحد‌های درون سازمانی از جمله تدارکات، کارپردازی، رستوران‌، مدیریت، نهادها و...

نقلیه موتوری

نظارت بر حسن انجام کار کلیه پیمانکاران

خدمات و نظافت عمومی و فضای سبز

تعمیرات کلیه اجاق‌گازها و آبسردکن‌ها و امور برقی و ... خوابگاهها

تاسیسات

 
شرح وظایف اداره خدمات فنی و پشتیبانی
 • نظارت و کنترل بر اجرای بهینه‌ و نگهداری فضای سبز (توسط پیمانکار مربوطه) طبق مفاد قرارداد و اعلام اشکالات و نواقص و الزام پیمانکار به رفع نواقص مربوطه
 • نظارت و کنترل بهینه و نگهداری تاسیسات (پیمانکار مربوطه) و الزام ارائه خدمات و سرویس‌دهی مناسب طبق مفاد قرارداد و اعلام نواقص و اشکالات و الزام پیمانکار به رفع آنها و پیگیری تا حصول نتیجه
 • نظارت و کنترل بر اجرای بهینه و نگهداری مطلوب خدمات و نظافت عمومی
 • بررسی و کنترل وضعیت عمومی از بابت موارد فوق و ارائه به موقع گزارش کاستی‌ها و نیازهای مجموعه به مسئول مافوق و پیگری تا حصول نتیجه
 • ارائه به موقع و اعلام نیاز و درخواست نیازها و ملزومات و امکانات مورد نیاز در زمینه‌های فوق
  پیگیری امور مربوط به پرداخت قبوض و... 
 • نظارت بر حسن عملکرد پیمانکار نقلیه ایاب‌ذهاب دانشجویی و الزام به انجام دقیق و صحیح تعهدات
 • نظارت سرویس‌‌دهی مناسب به خوابگاه در حین اعلام نیاز 
 • سعی در نگهداری و حفظ خودروهای در اختیار و رفع نواقص، به موقع
 • نظارت بر امور نگهداری ساختمان‌ها، وسایل و تاسیسات، خدمات و... 
 • نظارت بر حسن عملکرد مسئولین واحدهای تابعه
  بازدید از واحدهای تابعه و بررسی امور خدماتی آنها، کنترل و نظارت و تطبیق و تثبیت موجودی آنان با مفاد قرارداد و گزارش عملکرد آنان به مسئول مافوق
 • بررسی عملکرد شرکت‌های پیمانکار در واحدهای تابعه و گزارش آنان به مسئول مافوق
 • هماهنگی و همکاری با رئیس امور اداری در خصوص تهیه و تنظیم شرایط عمومی و اختصاصی انعقاد قراردادهای جدید با پیمانکاران