داوود رعیت
   مدرک تحصیلی: کارشناسی
     تلفن تماس : 82095806
    پست الکترونیکی : …
    صفحه خانگی : …
شرح وظایف اداره حسابداری
 • تهیه و تنظیم اسناد و مدارک و دیسکت‌های حقوقی و پرداخت به موقع و انجام تعهدات و رسیدگی به اسناد و مدارک مالی
 • تهیه و تنظیم اسناد و مدارک قراردادها و الزام به انجام تعهدات پیمانکاران مربوطه
 • کنترل و نظارت بر موجودی انبار و... خروجی‌ها و ورودی‌ها
 • کنترل و نظارت بر خریدها و کنترل اسناد مربوط به کارپردازی طبق مقررات و آئین‌نامه‌های معاملاتی و خریدها
 • نظارت و کنترل دقیق لیست‌های شرکت‌های طرف قرارداد خوابگاه
 • فیش ها و عواید حاصله به خوابگاه
 • تامین اعتبار و مهر درخواست‌های خرید کالا
 • رسیدگی به اسناد هزینه
 • تنظیم سند هزینه
  صدور چک‌های مربوطه و ثبت‌ آنها
 • صدور برگه‌های حسابداری
 • تحویل چک‌های امضا شده به کارپرداز و دریافت رسید
 • کلاسه نمودن سندها
 • پرنمودن فرمهای تاییدیه مالیاتی بابت حق‌الزحمه‌ها
 • تنظیم و تکمیل فرمهای تاییدیه مالیاتی جهت ارسال به ادارات دارایی
 • تهیه گزارش از امور انجام شده مربوطه
 • انجام امور محوله دیگر برابر دستورات مسئول مافوق
 • دریافت و پرداخت لیست کار دانشجویان دانشجویان
 • تحویل چک و سفته از دانشجویان ساکن خوابگاه بابت سکونت در خوابگاه مجردین و متاهلین