بهمن نعمتی
    مدرک تحصیلی: ...
      تلفن تماس : ...
    پست الکترونیکی : …
   سمت: مسئول سلف سرویس و انباردار
شرح وظایف اداره خدمات تغذیه
 •   نظارت بر کیفیت و کمیت طبخ و توزیع غذاتی دانشجویان و کارکنان خوابگاهها
 •  نظارت بر فست فود تغذیه(بوفه ها)
 • درخواست خرید اجناس مصرفی و اموالی واحد تغذیه
 •  تحویل و توزیع جیره خشک متاهلین
 •  تحویل و توزیع قند و شکر دانشجوئی
 •  محاسبه و کنترل ارزاق تحویلی از امور دانشجوئی
 •  پیگیری جهت تحویل مواد غذایی از امور دانشجویی دانشگاه و ثبت حواله ها و صدور قبض انبار
 •  هماهنگی و پیگیری رفع مشکلات دانشجویان در اتوماسیون تغذیه دانشگاه و تهیه لیست آمار غذایی و پیشنهاد برنامه غذایی ماهیانه و ارسال آن به امور دانشجویی دانشگاه
 •  پیگیری جهت تحویل و آماده کردن صبحانه دانشجوئی بصورت هفتگی و توزیع
  آن بر حسب لیست رزرو
 •  صدور قبض انبار جهت خریدها و خروج اجناس از انبار و ثبت در دفاتر و (کارت انبار)
 •  تحویل دادن مواد غذایی و ارزاق لازم به پیمانکار طبق آمار غذایی برای طبخ و توزیع 
 •  محاسبه و تنظیم صورت وضعیت مالی پیمانکار تغذیه
 •  اعلام نیاز تعمیرات آشپزخانه و تجهیزات آن به معاونت دانشجویی و فرهنگی خوابگاهها و پیگیری تا حصول نتیجه
 • نظارت کامل بر نحوه عملکرد پیمانکار تغذیه و پرسنل واحد تغذیه
 • ارائه گزارش عملکرد ماهیانه و سه ماهه واحد تغذیه به معاونت دانشجویی و فرهنگی خوابگاهها
 • شرکت در جلسات مربوطه در حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی خوابگاهها در زمینه تغذیه خوابگاه
 • ارائه گزارش مالی واحد تغذیه بصورت ماهیانه و تهیه لیست ها موجودی انبار و ارزاق مورد نیاز
 • نظارت بر نظافت و بهداشت عمومی سلف ها و کنترل بهداشت کارگران و پرسنل واحد تغذیه