... ...
تلفن تماس : ...
پست الکترونیکی : ...
صفحه خانگی :
بیوگرافی مدیر کل فعلی
سوابق تحصیلی :
• فارغ التحصیل کارشناسی... از دانشگاه ...در سال ...
• فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ... (...) از دانشگاه ... در سال ...
• فارغ التحصیل دکتری ...(...) از دانشگاه ...در سال ...

سوابق آموزشی :
• تدریس در دوره کارشناسی از سال ...
• تدریس در دوره کارشناسی ارشد از سال ...
• تدریس در دوره دکتری از سال ...

سوابق تحقیقاتی :
• ارائه بیش از ... مقاله علمی – پژوهشی در کنفرانس های داخلی و بین المللی
• چاپ بیش از ... مقاله علمی – پژوهشی در مجلات معتبر داخلی و بین المللی
• استاد راهنمای ... رساله دکتری
• استاد راهنمای ... پایان نامه کارشناسی ارشد
• استاد مشاور ... رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه ...
• ...
• ...
• ...

سوابق اجرایی:
-