بازسازی ساختمان فاطمیه 3 به تازگی آغاز شده است. تصاویر زیر مربوط به وضعیت ساختمان قبل از شروع عملیات بازسازی است. غ