بزرگترین و یکی از زیباترین خوابگا ههای دانشگاه تهران است که در سال 75 توسط خیرین کاشانی ساخته شده است. این ساختمان به شکل تقریباً استوانه (گرد) و دارای 4 طبقه و هر طبقه دارای 4 درب ورودی است که دربها شماره گذاری شده است.
طبقه همکف این ساختمان زیبا شامل: مرکز خدمات مشاوره ای _ روانشناختی، مرکز بهداشت و درمانگاه، اتاق سرپرستی، مخابرات کارکنان و همچنین یک حوض با آب نما و درختان زیباست. ظرفیت کلیه اتاقهای این ساختمان، 5 و 6 نفر است . ظرفیت کل این خوابگاه 655 نفر می باشد.
طبقه اول:
ورودی یک :
سمت راست: اتاق های شماره 117 تا 119 و اتاق تلویزیون در این قسمت قرار دارند.
سمت چپ: اتاق های شماره 107 تا 116 در این قسمت قراردارند.
ورودی دو :
سمت راست: که همان سمت چپ ورودی یک است.
سمت چپ: اتاق های شماره 105 تا 106 قرار دارند و سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه در انتهای این راهرو می باشد.
ورودی سه:
سمت راست: اتاق های شماره 125 و 126قرار دارند و سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه در انتهای این راهرو می باشد.
سمت چپ: اتاق های شماره 127 تا 136 قرار دارند.
ورودی چهار :
سمت راست: که همان راهرو سمت چپ ورودی 3 است.
سمت چپ: اتاق های شماره 137 تا 139 قرار دارند و سالن تلویزیون با مساحت 79 متر مربع در این قسمت واقع شده است.
طبقه دوم:
ورودی یک:
سمت راست: اتاق های شماره 218 تا 220 و سالن مطالعه در این قسمت قرارر دارند.
سمت چپ: اتاق های شماره 208 تا 219 در این قسمت قرار دارند.
ورودی دو:
سمت راست: همان راهروی سمت چپ ورودی یک است.
سمت چپ: اتاق های شماره 206 و 207 ، سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه در این قسمت قرار دارند.
ورودی سه:
سمت راست: اتاق های شماره 227 و 228 ، سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه در این قسمت قرار دارند.
سمت چپ: اتاق های شماره 229 تا 238 در این قسمت قرار دارند.
ورودی چهار:
سمت راست: همان راهروی سمت چپ ورودی سه است.
سمت چپ: اتاق های 241 تا 339 قرار دارند و سالن مطالعه با مساحت 177 متر مربع در این قسمت می باشد.
طبقه سوم:
ورودی یک :
سمت راست: اتاق های شماره 318 تا 322 در این قسمت قرار دارند.
سمت چپ : اتاق های شماره 308 تا 317 در این قسمت قرار دارند.
ورودی دو:
سمت راست: همان راهروی سمت چپ ورودی یک است.
سمت چپ: اتاق های شماره 306 و 307 ، سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه در این قسمت قرار دارند.
ورودی سه:
سمت راست: اتاق های شماره 328 و 329 ، سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه در این قسمت قرار دارند.
سمت چپ: اتاق های شماره 330 تا 339 در این قسمت قرار دارند.
ورودی چهار:
سمت راست: همان راهروی سمت چپ ورودی سه است.
سمت چپ: اتاق های شماره 340 تا 344 در این قسمت قرار دارند.
طبقه چهارم:
ورودی یک:
سمت راست: اتاق های شماره 408 تا 417 در این قسمت قرار دارند.
سمت چپ: اتاق های شماره 418 تا 423 در این قسمت قرار دارند.
ورودی دو:
سمت راست: همان راهروی سمت چپ ورودی یک است.
سمت چپ: اتاق های شماره 406 و 407 ، سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه قرار دارند.
ورودی سه:
سمت راست: اتاق های شماره 428 و 429، سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه قرار دارند.
سمت چپ: اتاق های شماره 430 تا 439 در این قسمت قرار دارند.
ورودی چهار:
سمت راست: همان راهروی سمت چپ ورودی سه است.
سمت چپ: اتاق های شماره 440 تا 444 در این قسمت قرار دارند
جهت مشاهده عکس هایقبل از بازسازی اینجا کلیک کنید.

 کامل

 متوسط

 جزئی

تعمیرات در دست اقدام
شرح و عملیات تجهیز و بازسازی
تعمیرات اساسی موتورخانه + تعویض کامل لوله‌های آب سرد وگرم + تبدیل به شوفاژ + رنگ آمیزی ساختمان + بازسازی لوله کشی فاضلاب + بازسازی کامل سیستم روشنایی اتاقها