در سال 1366 بامساحت زیربنایی 816 متر مربع در 4 طبقه و زیر زمین در ضلع شمالی مجموعه خوابگاهی فاطمیه ها احداث گردیده است. ظرفیت هر اتاق 4 نفر و ظرفیت کل این ساختمان 352 نفر است.
طبقه اول:
ضلع شرقی: اتاقهای شماره 112و 113 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 106 تا 108 (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: اتاقهای شماره 114تا 116 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 105 تا 101 (آفتابگیر) قرار دارند.
اتاق شماره 117 مخصوص دانشجوی نابینا است.
در این طبقه سرویس های بهداشتی در انتهای هر دو راهرو، آشپزخانه در انتهای ضلع شرقی، دفتر سرپرستی و باجه تلفنهای کارتی در قسمت میانی قرار دارد.
در ابتدای ضلع شرقی، دفتر سرپرستی مجموعه خوابگاههای خواهران دانشگاه تهران (شامل اتاقهای پذیرش، واحد پیگیری و دفتر رئیس اداره) قرار دارد. در انتهای ضلع غربی ساختمان، مشرف به محوطه اصلی، دفتر شورای صنفی و دفتر انتظامات مجموعه خوابگاههای خواهران دانشگاه تهران قرار دارد.
طبقه دوم:
ضلع شرقی: اتاقهای شماره 214 تا 218 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 208 تا 213 (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: اتاقهای شماره219 تا 224 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 200 تا 207 (آفتابگیر) قرار دارند.
سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارند.
طبقه سوم:
ضلع شرقی: اتاقهای شماره 314 تا 318 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 308 تا 313 (آفتابگیر)قرار دارند.
ضلع غربی: اتاقهای شماره319 تا 324 (رو به سایه) اتاقهای شماره 300 تا 307 (آفتابگیر)قرار دارند.
سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارد.
طبقه چهارم:
ضلع شرقی: اتاقهای شماره 414 تا 418 (رو به سایه) اتاقهای شماره 408 تا 413 (آفتابگیر)قرار دارند.
ضلع غربی: اتاقهای شماره 419 تا 424 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 400 تا 407 (آفتابگیر)قرار دارند.
سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارند.
زیر زمین داخلی:
دو مجموعه حمام در ضلع غربی و شرقی زیر زمین قرار دارند. همچنین در ضلع شرقی سالن مطالعه با مساحت 237 متر مربع و در ضلع غربی سالن تلویزیون با مساحت 56 متر مربع قرار دارد.
زیر زمین بیرونی:
کتابخانه خوابگاه فاطمیه ها و اتاق ملاقات در زیرزمین بیرونی قرار دارند.

 کامل

 متوسط

 جزئی

تعمیرات در دست اقدام
شرح و عملیات تجهیز و بازسازی
تعویض لوله کشی شوفاژ ها و آب گرم و نقاشی کامل ساختمانها+ بازسازی کامل سیستم روشنایی اتاقها