گزارش تصویری پیشرفت بازسازی خوابگاههای کوی پسران
ساختمان 5
 
 
 
 
ساختمان 14-15
 
 
 
ساختمان امام علی
 
 
 
 
 
گزارش تصویری پیشرفت بازسازی خوابگاههای خواهران
ساختمان 71 
ساختمان 72
ساختمان چمران
 
 
 
 
 
ساختمان فاطمیه 2 
 
ساختمان فاطمیه 5
 

ساختمان فاطمیه 3