در سال 1387 با مساحت 3300 مترمربع در 4 طبقه احداث گردید. این ساختمان در ضلع شمال غربی واقع است و دارای 67 اتاق با ظرفیت 262 نفر که اکثر اتاقهای 4 نفره به جزء اتاقهای 111- 211- 311 که 2 نفره می باشند. هر اتاق مجهز به یخچال، خط تلفن یکطرفه بوده و ساختمان متصل به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) است. اتاقها با شماره فرد رو به سایه و اتاقها با شماره زوج آفتاب گیر است.

طبقه اول:
ضلع غربی : اتاق ای شماره 1 تا 9 قرار دارند که اتاقها با شماره فرد آفتابگیر و اتاقهای با شماره زوج رو به سایه هستند.
ضلع شرقی : اتاقهای شماره 10 تا 13 قرار دارند که همه اتاقها آفتابگیر هستند.
در این طبقه سرویس های بهداشتی و حمام در دو طرف راهرو و آشپزخانه در وسط راهرو قرار دارد. سالن مطالعه در این طبقه نزدیک درب ورودی ساختمان می باشد.
طبقه 2:
ضلع غربی: اتاقهای شماره 101 تا 110 قرار دارند که اتاقهای با شماره فرد آفتابگیر و اتاقهای با شماره زوج رو به سایه است.
ضلع شرقی: اتاقهای شماره 111 تا 118 قرار دارند که اتاقهای فرد و اتاق 118 آفتابگیر و بقیه اتاق ها رو به سایه هستند.
در هر دوطرف این طبقه سرویس بهداشتی و حمام وجود دارد و آشپزخانه در وسط طبقه می باشد.
طبقه 3:
ضلع غربی: اتاقهای شماره 201 تا 210 قرار دارند که اتاقهای با شماره فرد آفتابگیر و اتاق های با شماره زوج رو به سایه است.
ضلع شرقی: اتاقهای شماره 211 تا 218 قرار دارند که اتاقهای فرد و اتاق 218 آفتابگیر و بقیه اتاقها رو به سایه هستند. در هر دوطرف این طبقه سرویس بهداشتی و حمام وجود دارد و آشپزخانه در وسط طبقه می باشد.
طبقه 4:
ضلع غربی: اتاقهای شماره 301 تا 310 قرار دارند که اتاقهای با شماره فرد آفتابگیر و اتاقهای با شماره زوج رو به سایه است.
ضلع شرقی: اتاقهای شماره 311 تا 318 قرار دارند که اتاقهای فرد و اتاق 318 آفتابگیر و بقیه اتاقها رو به سایه هستند.
در هر دوطرف این طبقه سرویس بهداشتی و حمام وجود دارد و آشپزخانه در وسط طبقه می باشد.

 کامل

 متوسط

 جزئی

تعمیرات در دست اقدام
شرح و عملیات تجهیز و بازسازی
نقاشی کامل ساختمان - ترمیم سیستم روشنایی و نور اتاق ها+ ترمیم کابینت آشپزخانه ها