مصاحبه با دانشجویان متقاضی کار در قبال اسکان
بسمه تعالی
بالغ بر 100 نفر از دانشجویان متقاضی کار در قبال اسکان خوابگاههای دانشگاه تهران، در روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه مورخ 13،12و14 مهر ماه سال جاری برای همکاری با اداره کل خوابگاه ها مصاحبه شدند. دو گروه از کارشناسان اداره کل خوابگاهها وظیفه گردآوری اطلاعات اولیه را از دانشجویان بعهده داشتند.دانشجویان متقاضی پس از پرنمودن فرم مربوطه در جلسه ای که بدین منظور ترتیب داده شده بود شرکت نمودند و متناسب با واحدی که متقاضی همکاری در آن بودند مصاحبه شدند. همچنین جناب آقای دکتر بوذری نژاد، مشاور فرهنگی رئیس دانشگاه، با حضور در جلسه مصاحبه در جریان چگونگی کسب اطلاعات از دانشجویان قرار گرفتند.
شایان ذکر است اسامی دانشجویان پذیرفته شده برای همکاری با اداره کل خوابگاهها تا پایان مهر ماه سال جاری از طریق سایت کوی دانشگاه اعلام خواهد شد.

روابط عمومی اداره کل خوابگاهها