بازدید رئیس محترم مرکز بهداشت دانشگاه از خوابگاه ش
بسمه تعالی

صبح روز سه شنبه مورخ 15/6/90، جناب آقای دکتر چیت ساز، رئیس محترم مرکز بهداشت دانشگاه و جناب آقای دکتر اسماعیلی، مشاور رئیس و مدیرکل محترم خوابگاههای دانشگاه از مرکز بهداشت خوابگاه شهید چمران بازدید نمودند. این بازدید که در معیت سرکار خانم علیمحمدی، رئیس محترم خوابگاههای خواهران و سرکار خانم دکتر مرزوقی رئیس محترم مرکز بهداشت خوابگاههای خواهران صورت پذیرفت مسائل و مشکلات موجود در یک جلسه 2 ساعته مورد بررسی قرار گرفت و تدابیری برای بهبود وضعیت موجود اندیشیده شد.

روابط عمومی اداره کل خوابگاهها