انتخاب اتاق نمونه
بسمه تعالی
 
انتخاب اتاق نمونه
یکی از مسابقات هفته خوابگاههای دانشجویی، مسابقه انتخاب اتاق نمونه در سطح خوابگاههای دانشجویی دانشگاه تهران بود که با همکاری شورای صنفی دانشجویان و با اطلاع رسانی بموقع ،ساکنین تعدادی اتاقهای دانشجویی در فاصله زمانی مشخص شده و با توجه به معیارهای انتخاب اتاق نمونه (ابتکار در استفاده از وسایل،نظافت و پاکیزگی،خلاقیت در چینش و نظم و ترتیب)در این مسابقه ثبت نام نمودند. به همین منظور یکشنبه شب مورخ 8/3/90 جناب آقای باوفا معاون محترم دانشجویی و فرهنگی کوی بهمراه دبیر شورای صنفی به اتاقهای ثبت نام شده مراجعه نمودند و به بهانه بازدید از اتاقها گپ و گفتی صمیمی با دانشجویان داشتند. در انتها به ساکنین تعدادی از اتاقهای نمونه که مورد بازدید قرارگرفتند هدایایی اهداء گردید .اتاقهای ذیل بعنوان اتاق نمونه معرفی شدند.

کوی دانشگاه:
ساختمان مصلی ن‍ژاد اتاق 212
ساختمان 6- اتاق 49
ساختمان 17- اتاق 25
خوابگاههای سطح شهر:
خوابگاه عطار- اتاق 301
خوابگاه 16 آذر – اتاق 1
خوابگاه 16 آذر اتاق 14
خوابگاههای خواهران:
خوابگاه فاطمیه 3 اتاق 218
خوابگاه چمران- ساختمان 71- اتاق 206
خوابگاه چمران- ساختمان فیض-اتاق 410
خوابگاه فاطمیه 4 - اتاق 211
خوابگاه کیانوری – سویت 13