مديركل محترم تربيت بدني دانشگاه در كوي
بسمه تعالی
 
مدیرکل محترم تربیت بدنی دانشگاه در کوی

جناب آقای حبیب اللهی مدیرکل محترم تربیت بدنی دانشگاه در روز اختتامیه هفته خوابگاهها،ضمن بازدید از غرفه های ایجاد شده در کوی دانشگاه با گروههای مختلف ورزشی دیدار داشتند.ایشان ضمن شرکت در جشن اختتامیه هفته خوابگاهها در معیت جناب آقای دکتر اسماعیلی مدیر کل محترم خوابگاهها و جناب آقای باوفا معاون محترم دانشجویی و فرهنگی خوابگاهها جوایز برندگان مسابقات مختلف ورزشی را اهداء نمودند.