بازدید مدیر عامل بانک کشاورزی
بسمه تعالی
 
بازدید مدیر عامل بانک کشاورزی از نمایشگاه خوابگاههای خواهران:
 
مورخ 27/2/90 مدیر عامـل بانک کشـاورزی جناب آقای دکتر طالبی که در سال 1389 کمک شایانی جهـت تجهیز سایت ها و بازسـازی سالن های مطالعه و کتابخـانه خوابگاههای خواهران دانشگاه تهران نمودند، به مناسبت هفته خوابگاهـها از نمایشگاه، سیاه چادرو آثار دانشجویی خوابگاههای خواهران واقع در مجتمع شهید چمران بازدید کرده و در مصاحبه خبری که از جانب صدا و سیـمای جمــهوری اسلامی ایـران صورت پذیرفت روند تغییرات خوابـگاهها را از زمان دانشجویی خودشـان (در سال 1370) صعودی و در حال رشد ذکر نمودند.