مسابقات تنیس روی میز در هفته خوابگاهها
بسمه تعالی

برگزاری مسابقات تنیس روی میز درکوی

این دوره از مسابقات به مناسبت گرامیداشت هفته خوابگاهها درروز شنبه مورخ 24/02/1390 در سالن ورزشی شهید نوروزی کوی دانشگاه با حضور گرم دانشجویان و32 نفر شرکت کننده راس ساعت 20 به مدت 3 ساعت برگزار گردیدبازی ها بصورت تک حذفی و دو گیم از سه گیم تا مرحله نیمه نهایی و از مرحله نیمه نهایی تا فینال به دلیل حساسیت مسابقات و تمایل شرکت کنندگان بصورت سه گیم از پنج گیم برگزار گردید.تعداد 31 بازی در این دوره از مسابقات صورت گرفت .
نفرات برتر مقام اول آقای کیقباد جعفرزادگان
مقام دوم آقای علی اکبر یارقلی
مقام سوم سجاد علی نیا
مسئول برگزاری مسابقات:کیوان شکری

*برگزاری مسابقات تنیس روی میز درخوابگاه فاطمیه
این دوره از مسابقات به مناسبت گرامیداشت هفته خوابگاهها درروز شنبه مورخ 24/02/1390 در سالن ورزشی حجاب خوابگاه فاطمیه برگزار گردیدکه شاهد حضور بسیار گرم دانشجویان از خوابگاههای دخترانه شهید چمران،فاطمیه و کیانوری بودیم بازی ها بصورت تک حذفی و سه گیم ازپنج گیم برگزار گردید.تعداد 23 بازی در این دوره از مسابقات صورت گرفت
نفرات برتر
مقام اول سرکار خانم مریم قاسمی
مقام دوم سرکار خانم طاهره مالمیر
مقام سوم سرکار خانم زهره سرگزی
مسئول برگزاری سرکار خانم مریم منصوری