گزارش اردوی موزه ملی ایران
بسمه تعالی
 
موزه ملی ایران با قدمتی بیش از 70 سال، با دارا بودن سیصد هزار شیء و زیربنایی بیش از 20 هزار مترمربع نه تنها بزرگترین موزه باستان شناسی و تاریخ ایران است بلکه از نظر حجم، تنوع و کیفیت آثار نیز جزء یکی از چند موزه معتبر جهان محسوب می شود. این موزه در فرهنگ موزه داری ایران به عنوان موزه مادر به شمار می رود که هدف از برپایی آن، نگاهداری و پژوهش در آثار گذشتگان و انتقال آنها به آیندگان، ایجاد و تقویت تفاهم میان اقوام و ملل، شناخت و نمایش سهم ایرانیان در بالندگی فرهنگ و تمدن جهانی و تلاش در بهبود و افزایش میزان دانش عمومی مردم است .این اردو که دهمین برنامه از سلسله اردوهای تهران گردی و به منظور بازدید و آشنایی دانشجویان از میراث فرهنگی کشوربرگزار شد حدود 106 نفر از دانشجویان دختر خوابگاه فاطمیه وشهید چمران صبح روزپنجشنبه مورخ 11/9/89 از موزه ملی ایران بازدید کردند. دراین اردو دانشجویان از موزه ایران باستان که به عنوان موزه مادر بسیاری از اشیای باستانی و تاریخی را که از نقاط مختلف ایران ضمن کاوش های علمی و یا به طرق مختلف به دست آمده بود ازجمله منشور کوروش و مرد نمکی بازدید نمودند.