مریم غیاثی‌فر
  
     تلفن تماس : 82095520
  سابقه خدمت :11 سال
   
شرح وظایف
-نظارت و کنترل بر کلیه عملکردهای مربوطه، تنظیم اسناد و مدارک، صدور چک ودیعه و...
-بررسی و کارشناسی تنظیم ترازها و صورت‌های مالی و گزارشات مالی
-بررسی و اصلاع حساب‌ها
-پیگیری امور تسویه، پرداخت‌های غیر قطعی
-رسیدگی به اسناد، مدارک مالی و... مربوط به شرکت‌ها، پیمانکاران
-رسیدگی به اسناد پرداخت‌های‌ پرسنلی
-انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مقام مافوق
-ثبت و تطبیق مکانیزه فیش‌های ارسالی ادارات تابعه، صورتحساب بانک و تایید و...
-دریافت کلیه اسناد و مدارک مالی و کنترل و نگهداری مکانیزه اسناد
-کنترل تمام مدارک و سوابق و تطبیق با دستورات مقام مافوق مالی و صدور چک طبق ضوابط و مقررات مالی – اداری
-ثبت مکانیزه چک‌های صادره و... و نگهداری اسناد و مدارک مربوطه چک و صدور آن
-برنامه‌ریزی و ارائه پیشنهادات لازم ثبت اسناد و مدارک پرداخت‌ها و استردادهای دانشجویی و... با به کارگیری شیوه‌های نوین‌ فن‌آوری اطلاعات IT.
-برنامه‌ریزی و تدوین راهکارهای مالی، در خصوص تسریع در دریافت اطلاعات و سوابق مالی – اداری با روش‌های نوین فن‌آوری اطلاعات IT.
-حذف کامل دریافت‌های دستی در کلیه سطوح
-تهیه و تدوین پیش‌نویس و آیین‌نامه مربوطه به صدور و دریافت چک و تنظیم اسناد و... مدارک مالی و... و ارائه به مقام مافوق.
-برنامه‌ریزی و تدوین راهکارهای مالی، در خصوص تسریع در دریافت اطلاعات و سوابق مالی و فیش‌ها و... ادارات.
-تطبیق اسناد و مدارک و سوابق فیش‌‌های واریزی با صورتحساب دوره‌ای بانک طرف حساب
-ایجاد هماهنگی‌ها و ارتباطات لازم با روسای ادارات مرتبط با نحوه ثبت و ضبط سوابق فیش‌ها و پرداخت‌ها و اعلام به موقع به امور مالی اداره کل امور خوابگاهها