…
    …
     تلفن تماس : …
    پست الکترونیکی : …
    صفحه خانگی : …
شرح وظايف واحد پيگيري

-بررسی فرم‌های غیبت و تاخیر و تماس با والدین
-ثبت تاخیرها و غیبت‌های غیرموجه در سیستم رایانه‌ای
-دریافت و ثبت به روز شماره تماس‌های والدین
-بررسی موارد مشکوک در غیبت‌ها و تاخیرها و گزارش به مسئول مافوق
-رسیدگی و گزارش درگیریهای بین فردی در اتاق‌ها
-رسیدگی و نظارت بر کار مسئولین شب، ناظرین، کارهای دانشجویی و کار در قبال اسکانیها
-پذیرش میهمان بر حسب آئین‌نامه‌های موجود
-صدور برگه خروج بعد از ساعت مقرر بر حسب هماهنگی‌های صورت گرفته با والدین
-جمع‌آوری مدارک تاهل دانشجویان و اعلام اسامی متاهلین به انتظامات
-صدور برگه تردد موقت برای دانشجویانی که کارت گم نموده‌اند و یا به صورت موقت برای اموری مثل تسویه حساب و غیره در خوابگاه اسکان داده شده‌اند
-بایگانی فرم‌های تاخیر و غیبت به صورت هر نیمسال
-ارسال برگه احضاری به اتاق‌ها با اجازه مقام مافوق
-شناسایی معضلات و آسیب‌های خوابگاه و ارجاع به مرکز مشاوره و پیگیری مستمر موارد ارجاع داده شده به مشاوره و گزارش به مقام مافوق
-اطلاع‌رسانی به والدین در صورت ایجاد حادثه برای دانشجو