سرکار خانم علیمحمدی
    مدرک تحصیلی: کارشناس
     تلفن تماس:82095856
    پست الکترونیکی : …
    صفحه خانگی : …
شرح وظايف اداره خوابگاه دختران
 •  نظارت برانجام صحیح امور مربوطه به خوابگاه های خواهران و واحد های تابعه
 •  شناسایی به موقع اشکالات و اعلام نواقص به مسئولین ذیربط و پیگیری تا حصول نتیجه
 • نظارت، تعامل و کنترل عملکرد تشکلهای خوابگاههای خواهران
 • برنامه ریزی در راستای کسب نظرات و مسائل و مشکلات دانشجویان ساکن خوابگاه با بهره گیری از توان دانشجویان
 •  برنامه ریزی در راستای ارائه خدمات مطلوب به دانشجویان
 •  به کارگیری شیوه های مدیریتی نوین و فن آوری اطلاعات در به روز نمودن ارائه خدمات به دانشجویان و انجام مکاتبات اداری
 • ارزشیابی و نظارت بر نیروهای انسانی تحت مسئولیت و برنامه ریزی مداوم جهت بهبود کیفیت کار کارکنان و ایجاد انگیزه در محیط کار
 • تعامل و نظارت بر فعالیت مرکز مشاوره، امور فرهنگی، تغذیه، مرکز بهداشت، خدمات و نظافت عمومی، صنوف، فضای سبز، تاسیسات و غیره
 • ارائه به موقع گزارشات وقایع و رخدادها به مسئولین مافوق و در صورت لزوم حضور به موقع در موقعیت
 •  برگزاری جلسات مداوم با مسئولین واحدهای تحت مسئولیت و تبادل نظر با آنها
 •  شرکت در جلسات حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی خوابگاهها و...و ارائه گزارشات لازم
 • اطلاع رسانی به موقع آئین نامه ها و بخشنامه ها و برنامه های مختلف فرهنگی و... مراسم به کارمندان و کلیه ساکنین خوابگاهها
 • برنامه ریزی در راستای ایجاد ارتباط و تعامل موثر بین همکاران و کارمندان با دانشجویان
 •  برنامه ریزی جهت دریافت شکایات دانشجویان از نحوه برخورد عملکرد کارکنان و واحدهای تابع و پیگیری و گزارش به مقام مافوق
 •  ارائه پیشنهاد و برنامه ریزی در راستای پذیرش، جابجایی مناسب دانشجویان به واحد پذیرش خوابگاه و معاونت دانشجویی و فرهنگی خوابگاهها
 • گزارش ماهیانه و سه ماهه فعالیتهای انجام شده و امور انجام نشده خوابگاه به معاونت دانشجویی و فرهنگی خوابگاهها
 • گزارش آمار به موقع ظرفیتهای خالی، تعداد ساکنین و... خوابگاه به معاونت دانشجویی و فرهنگی خوابگاهها
  ایجاد هماهنگی لازم جهت ارتباط موثر با صندوق رفاه و کارشناسان امور دانشجویی دانشکده و کسب اطلاع به موقع از بخشنامه ها و اطلاع رسانی مناسب به دانشجویان
 •  هماهنگی های لازم جهت ارتقاء سامانه خوابگاه با مرکز انفورماتیک و شرکت مدار گسترش و کمک در جهت حل مشکلات احتمالی ثبت نام دانشجویان
 • تکمیل اطلاعات موردنیاز دانشجویان در سامانه صندوق رفاه دانشجویان، بررسی اشکالات موجود در اطلاعات سیستم صندوق رفاه دانشجویان و هماهنگی در جهت اصلاح اطلاعات مذکور با امور دانشجویی دانشگاه
  ارائه گزارش عملکرد واحد پذیرش پسران بصورت ماهیانه و سه ماهه به معاونت دانشجویی و فرهنگی خوابگاهها