سرویس ایاب و ذهاب
سرویس ایاب و ذهاب:
سرویس ایاب و ذهاب برای آمد و شد دانشجویان از دانشگاه به خوابگاه مهیا است. این سرویس از مجتمع شهید چمران خواهران حرکت می کنند و از مجتمع تا درب شرقی پردیس مرکزی ایستگاه های مشخص دارد. فاصله زمانی هر سرویس حدود10 دقیقه می باشد.