قرائت خانه ها
قرائت خانه ها:

برادران

- قرائت خانه شهید مفتح : طبقه دوم و سوم کتابخانه شهید مفتح، سالن مطالعه با گنجایش 1000 نفر می باشد. این قرائت خانه به صورت 24 ساعته برای دانشجویان قابل استفاده می باشد.

خواهران
1- خوابگاه کیانوری: در این خوابگاه دو سالن مطالعه که هر کدام با مساحت 30 متر مربع قرار گرفته است.
2- مجتمع چمران: تمام ساختمانها خواهران دارای سالن قرائت خانه می باشند.
3- مجتمع فاطمیه: تمام ساختمان ها (فاطمیه 1 الی 5) دارای سالن قرائت خانه در زیرزمین خود می باشند.