آقای دکتر محمد اسماعیلی 
   فارغ التحصیل دکترای مهندسی شیمی از دانشگاه تهران 
    هیات علمی دانشگاه تهران با سابقه تدریس در دوره های کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری
سوابق تحقیقاتی:
 ارایه مقالات علمی و پژوهشی در کنفرانسهای داخلی و بین المللی و در مجلات معتبر داخلی و خارجی
راهنمایی  پایان نامه و رساله کارشناسی ارشد ودکتری
سوابق اجرایی:
مدیر کل امور عمومی دانشگاه
رییس پردیس سه دانشکده فنی دانشگاه
مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
معاون اجرایی مرکز پژوهشی علوم و فناوری نانو دانشگاه
مدیر کل امور دانشجویی
 
  تلفن تماس           : 88013098
پست الکترونیکی  : esmaili@ut.ac.ir

شرح وظایف

• نظارت بر حسن اجرای امور دانشجویی، فرهنگی، اداری و مالی و عمرانی خوابگاهها
• ایجاد هماهنگی بین واحدی های مختلف در خوابگاهها
• نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات خوابگاهی
• تعیین خط مشی اجرایی اداره کل در قالب سیاست های کلی دانشگاه
• پیشنهاد نصب و عزل معاونین اداره کل به معاونت دانشجویی – فرهنگی دانشگاه
• نصب و عزل روسای ادارات و مسئولین واحدهای اداره کل
• ایجاد هماهنگی به منظور جلب مشارکت های مردمی و نهادهای فراسازمانی به منظور جذب اعتبارات و امکانات موردنیاز خوابگاهها
• انجام هماهنگی های لازم با سایر واحدهای سازمانی دانشگاه برای ارتقای خدمات کیفی و کمی خوابگاهها
• انجام ماموریت های محوله بنا به تشخیص ریاست و معاونت دانشجویی – فرهنگی دانشگاه
• شرکت در شورای مدیران حوزه معاونت دانشجویی – فرهنگی و شورای معاونین دانشجویی – فرهنگی پردیس ها/ دانشکده ها به عنوان نماینده اداره کل خوابگاهها
• ارائه گزارش های سالیانه به ریاست دانشگاه و معاونت دانشجویی – فرهنگی دانشگاه