جناب آقای صحرایی
    ناظر بر سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویان
     تلفن تماس : 88013098
    پست الکترونیکی : …
    صفحه خانگی : …
شرح وظایف واحد نقلیه موتوری

*نظارت بر حسن عملکرد پیمانکار نقلیه ایاب‌ ذهاب دانشجویی و الزام به انجام دقیق و صحیح تعهدات
*نظارت بر طرز برخورد پرسنل پیمانکار(راننده ها)
*نظارت بر زمان ورود و خروج رانندگان به ایستگاهها
*پیگیری شکایتها و اعتراضات دانشجویان از نحوه سرویس دهی پیمانکار و اطلاع رسانی بموقع به دانشجویان از نتایج پیگیری های خود
*نظارت برعملکرد دانشجویان شاغل به کار در حوزه مربوطه
*نظارت بر عملکرد کادر انتظامات مرتبط با سرویسهای دانشجویی.
*ارائه گزارش عملکرد ماهیانه به معاونت اداری و مالی
*ارائه گزارش تخلفات پرسنل پیمانکار بصورت مکتوب به مسئولین
*برنامه ریزی برای ارائه خدمات سرویس مطلوب به دانشجویان دانشکده های مختلف