بهروز سمیعی
امین اموال و انباردار
     تلفن تماس : 88029914
    سابقه خدمت:22 سال
شرح وظایف اداره اموال و انبار

*انجام اقدامات لازم به منظور نصب علایم مخصوص وبرچسبهای شماره دار برروی هریک ازاموال وتنظیم صورت موجودی مانده اموال وتنظیم صورت موجودی مانده اموال مصرفی درآخرهرسال وارسال صورتحساب به اداره کل اموال دولتی طبق مقررات مربوطه
* صدور پروانه خروج برای اموال وپیگیری جهت برگشت اموال اداری پس از تعمیر وسرویس
* تهیه صورت اموال زاید واسقاط وارسال آن به سازمان متبوع واداره کل اموال دولتی جهت کسب اجازه فروش
* اجازه فروش ویا صدوردستورحذف،ممیزی ورسیدگی به سیاهه اموال اسقاطی
* تطبیق کالاهای اموالی خریداری شده وتحویل شده به انبار با نمونه اصلی
* نگهداری حساب کلیه اموال منقول ، مسروقه، اهدایی، انتقالی، ویا ازبین رفته طبق آیین نامه اموال دولتی وثبت مشخصات آنها دردفاتراموال
*نظارت بر فعالیت واحد مربوطه وارایه راهنمایی های لازم به کارکنان تحت سرپرستی وتقسیم کاربین آنها
* رسیدگی موجودی انبار وصورت برداری ازکالاهای موجوددرانباردرفواصل معین ومطلع ساختن کارپردازجهت تجدید سفارش
*ثبت کالاهای تحویلی ودریافتی درکارتهای انبار ونظارت در ورود وخروج لوازم واجناس وکالاها وهمچنین امضا کلیه اسناد مربوط
* تحویل جنس از انبار به متقاضیان واحدها ودانشجویان با دستور مدیریت
* صدور برگ خروج مصرفی
* صدور رسید انبار اجناس خریداری شده