محمد ابراهیم تاج‌الدین
سمت :کارپرداز
تلفن تماس: 88029915
   سابقه خدمت: سال25 
شرح وظایف اداره کارپردازی

*تهیه استعلام بهای ملزومات مورد نیاز
*تنظیم سند هزینه از اجناس خریداری شده پس از فاکتور
* ارائه اسناد و دریافت مجدد تنخواه‌گردان
* تسویه حساب تنخواه‌ دریافتی در پایان هر سال
*تهیه گزارشات لازم
* رسیدگی به درخواست‌های رسیده و امضای برگه‌ها و دستور خرید آنها
* سعی در انتخاب بهترین کالا و مواد
* تهیه نمونه کالا و ارائه به مسئول مربوطه جهت تطبیق مشخصات آن
*کسب آگاهی دقیق از نرخ و تخفیف اجناس و حصول اطمینان از اینکه برابر مشخصات خواسته شده و با مناسب‌ترین قیمت تهیه می‌شود.
*ترتیب حمل اجناس خریداری شده به خوابگاه
*تحویل اجناس به انبار خوابگاه و اخذ رسید
*ارائه یک نسخه از برگ درخواست جنس و اعلام عدم موجودی توسط مسئول انبار و فاکتور خرید و قبض انبار و یک نسخه از دستور خرید و استعلام بها به امور مالی
* بررسی فهرست مواد و کالای خریداری شده با قیمت‌های پرداختی و تهیه و انطباق اسناد با فاکتور
*ارائه اسناد و دریافت مجدد تنخواه‌گردان
*تسویه حساب تنخواه دریافتی در پایان هر سال